Podklady pro audit za r.2023

 

 

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ AUDITU ZA ROK 2023

na adresu:audit.okpraha@ok-praha.cz
 

 

1.

Rozhodnutí nejvyššího orgánu (valné hromady, členské schůze,

jediného akcionáře nebo společníka ..)

o rozdělení hospodářského výsledku minulého roku,

schválení minulé roční ÚZ a schválení auditora na příští období

 

2.

Změny v OR provedené v účetním období a do data sestavení ÚZ

 

 

 

 

 

3.

Očekávaná možná rizika daného účetního období a následujícího účetního období

 

 

 

4.

Harmonogram fyzických inventur zásob pro naplánování účasti auditora

 

 

 

 

5.

Vnitřní účetní směrnice a předpisy v elektronické podobě,

případně jen jejich podstatné meziroční změny

 

6.

Protokoly o provedených kontrolách FÚ, OSSZ, ZP,

jestliže byly provedeny s významným výsledkem

 

7.

Obratovou předvahu, analyticky se součty za syntetické účty k datu roční ÚZ

 

 

 

8.

Inventarizace všech analytických účtů třídy 0.-4. k nahlédnutí,

vybrané auditorem budou zkopírovány do spisu

 

 (testy věcné správnosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku.

Podklady pro výpočet odložené daně z rozdílu ZC majetku (účetních a daňových)

10.

Podklady pro výpočet odložené daně nad rozdíl zůstatkových cen majetku

účetních-daňových

 

 

11.

Faktury vydané - 12 mléčných pro zemědělce,

10 největších pro nezemědělce, všichni každou 100. vydanou fakturu.

 

 MAX 25 faktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Faktury přijaté - 10 největších, každou 100. přijatou fakturu. MAX 25 faktur.

 

 

 

13.

Rozpis nedokončené výroby podle zakázek (účet 121).

 

 

 

 

 

 

14.

Karty dlouhodobého majetku pořízeného v r. 2023 (5-10 karet).

 

 

 

 

 

15.

Dotační rozhodnutí + bankovní výpis, kdy byla tato dotace vyplacena.

 

 

 

 

16.

Pohyby skladů od data fyzické inventury k datu účetní závěrky

 

 

 

 

 

17.

Rozbor krátkodobých pohledávek dle doby do a po

splatnosti - do 30,90,180,360 dnů,36 měsíců (dle klientů)

 

(SALDOKONTO se součty)

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Rozbor krátkodobých závazků dle doby do a po

splatnosti - do 30,90,180,360 dnů,36 měsíců (dle klientů)

 

 (SALDOKONTO se součty)

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

5 největších odběratelů a dodavatelů

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Dokumenty o případných právních úkonech při vymáhání pohledávek a závazků,

při zákaznických reklamacích nebo jiných právních sporech

21.

Ověřovací dopisy od odběratelů a dodavatelů,

vč. Vyčíslení potvrzených Kč nebo % pohledávek či závazků

z celkového množství pohledávek a závazků

na adresu:konfirmacepraha@ok-praha.cz

22.

Soupis spřízněných stran a druhy vzájemných transakcí - případně negativní ujištění

   

 

23.

Podklady k dodávkám mezi osobami spojenými. Doložení cen obvyklých.

 

 

 

 

24.

Rozbor rezerv (karty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Konfirmace zůstatků na běžných účtech společnosti,

úvěrů krátkodobých a dlouhodobých,

jiných zůstatků u bankovních ústavů (termínované vklady,

portfolia cenných papírů, deriváty apod.)

na adresu: konfirmacepraha@ok-praha.cz

 

 

26.

Smlouvy k úvěrům krátkodobým i dlouhodobým.

Popis zajistění, výši úroků.(Pozn. Ty které jste nedali již dříve)

27.

Podklady k časovému rozlišení - vč. dohadům aktivním a pasivním

 

 

 

 

 

28.

Vyúčtování mezd za 12. měsíc, vzorek dohody o hmotné zodpovědnosti, jsou-li uzavřeny,

vzorek dohody o srážkách ze mzdy, jsou-li, vzorek úhrady na sjednaný účet zaměstnance

 

 

29.

Přiznání k dani z příjmu za účetní období nebo propočet daně z příjmu

 

 

 

 

30.

Ověření stavu daní s FÚ - je-li např. možno výpisem z daňové informační schránky

 

 

 

31.

Soupis následných událostí - významných pro ukončené účetní období

(s dopadem do účetnictví)

daného účetního období) nebo pro následující úč.období (s dopadem do Přílohy)

 

 

32.

Případné další podklady podle aktuálního stavu účetnictví

 

 

 

 

 

33.

Originály dokumentů k podpisu auditorema)

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce

b) Výroční zpráva

c) Zpráva o vztazích - je-li zpracovávána 
d) pro střední a velké ÚJ Cash flow a Přehled o změnách vlastního kapitálu
 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Originály dokumentů k podpisu klientem  nebo k předání klientovi

 

 

 

 

 

a) Prohlášení účetní jednotky o poskytnutí všech informace

       

 

 

b) Právní ujištění o probíhajících právních sporech

         

 

 

c) Zpráva auditora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

TERMÍN auditu bude dohodnut při auditorské kontrole, případně emailem.

       

PODKLADY pro audit poslat prosím 14 dnů předem na výše uvedený email.

       

V případě nedodržení si vyhrazujeme právo posunu termínu podle kapacity auditora.