Čestné prohlášení 2023

 

Prohlášení účetní jednotky k auditu

 

Toto prohlášení je poskytováno v souvislosti s auditem účetní závěrky, sestavené ke dni 31.12.2023 za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 auditorovi účetní jednotky:

 

 

 

 

1. Vedení účetní jednotky je si vědomo odpovědnosti za sestavení účetní  závěrky v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. (56/2002 Sb.) o účetnictví (dále ZoÚ), včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. Vedení uznává svoji odpovědnost za navržení a zavedení vnitřních kontrol, jejichž cílem je prevence a odhalování chyb.

 

 

2. Poskytli jsme auditorovi přístup ke všem účetním i dalším informacím (včetně příp. začlenění účetní jednotky do konsolidačního celku  a k faktické či možné existenci ovládající osoby a propojených osob) a ke všem zápisům z jednání nejvyššího orgánu, kontrolního orgánu, z jednání vedení a z jednání statutárních orgánů účetní jednotky, jakož i zápisům z kontrol, provedených externími orgány (FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, dotační instituce apod.).

 

 

3. Účetní jednotka vlastní všechna vykázaná aktiva, případně je eviduje v aktivech v souladu s platnými předpisy (např.  i při nájmu podniku, technickém zhodnocení najatého majetku). Vlastnictví nemovitostí je zachyceno na vlastnickém listu v katastru. Všechna existující zástavní práva jiných osob na majetek účetní jednotky jsou uvedena v příloze k účetní závěrce.

 

 

4. Všechny transakce, které účetní jednotka uskutečnila, byly řádně znamenány v účetních dokladech. Nedošlo k žádným  nám známým nesprávnostem, vzniklým z viny vedení, zaměstnanců nebo třetích osob, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku a se kterými jsme neseznámili auditora.

 

 

5. Všechny transakce se spřízněnými a propojenými subjekty (pokud se vyskytují v rámci skupiny spřízněných, spojených či propojených osob   a příslušné částky pohledávek či závazků, včetně souvisejících tržeb, nákupů, půjček, převodů, operativního či finančního pronájmu, záruk apod. byly v účetní závěrce řádně zaznamenány ve správném ocenění a jsou uvedeny ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, pokud vznikla povinnost podle ZoK.

 

6. Zjistili a předložili jsme veškeré informace o pohledávkách po lhůtě splatnosti a o jejich ohrožení.

 

 

7. Zaznamenali jsme a vykázali všechny závazky, a to jak skutečné, tak i potenciální (formou dohadných položek či rezerv). V příloze k účetní závěrce jsme uvedli veškeré záruky a ručení, které jsme poskytli třetím stranám. Případné závazky, vyplývající z ukončených soudních sporů, jsou zachyceny v účetní závěrce. Všechny případné, nám známé, předpokládané a potenciální závazky a hrozící ztráty (např. v souvislosti s neukončenými právními spory) jsme oznámili auditorovi.

 

 

8. Neexistují nesplněné smluvní závazky a povinnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce.   Účetní jednotka splňuje všechny požadavky smluv, jejichž nedodržení může  mít významný dopad na účetní závěrku, příp. na budoucí situaci účetní jednotky.

 

 

9. Nemáme žádné záměry, které by mohly významně ovlivnit hodnotu aktiv a pasiv, zobrazených v účetní závěrce a které nebyly obsaženy v příloze k účetní závěrce, příp. které nebyly auditorovi sděleny (např. záměry odprodeje významných aktiv či jejich vložení do jiné společnosti, nasmlouvaná opční a předkupní práva a závazky, útlum či ukončení určité nosné činnosti apod.).

 

10. Po rozhodném datu účetní závěrky ke dni jejího předložení auditorovi se nevyskytly významné události (především přijetí významných závazků, úvěrů, půjček nebo záruk, významný nákup, prodej či pozbytí majetku, vznik významných rizik),  které by vyžadovaly úpravu nebo doplnění účetní závěrky. Pokud ano, pak jsou  v ní promítnuty nebo uvedeny v příloze k účetní závěrce.

 

 

11. V průběhu účetního období a do předložení účetní závěrky nedošlo k významnému porušení zákonů a předpisů, včetně regulatorních požadavků, kterým je účetní jednotka povinna vyhovět (vč. povinnosti založení předchozí účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku podle § 21a ZoÚ a 38i obchodního zákoníku), ani k vyšetřování státními orgány, aniž by tato skutečnost nebyla sdělena auditorovi či uvedena v příloze k účetní závěrce.

 

 

12.  Nevyskytly se žádné problémy, které by mohly mít významný dopad na účetní závěrku, v souvislosti s vedením společnosti ani jejími zaměstnanci, kteří mají významnou úlohu ve vnitřních kontrolách.

 

 

13. Na žádném z našich vkladových nebo investičních účtů neexistují žádné formální ani neformální kompenzační zůstatky,

 

 

14. Účetní jednotka nevykazuje žádné finanční prostředky a závazky z úvěrových vztahů jiných právnických nebo fyzických osob, než je auditovaná účetní jednotka.

 

 

15. Vedení účetní jednotky považuje zavedené vnitřní kontroly v účetní jednotce, sloužící k prevenci a odhalování rizik jako dostatečně účinné. Z tohoto hlediska pak hodnotí riziko výskytu podvodu či zpronevěry majetku v účetní jednotce jako nízké.

Za rizikovou (bez účinných vnitřních kontrol), resp. s možným výskytem podvodu či zpronevěry považujeme oblast:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

16. Po rozhodném datu účetní závěrky ke dni vypracování výroční zprávy se nevyskytly významné události   (především přijetí významných závazků, úvěrů, půjček nebo záruk, významný nákup, prodej či pozbytí majetku, vznik významných rizik, přijetí rozhodnutí o odprodeji či vkladu významných aktiv, rozběhu nové výroby či utlumení stávající apod.),  které by mohly ovlivnit vypovídací schopnost zpracované účetní závěrky. Pokud se určité takové události vyskytly, pak jsou uvedeny ve výroční zprávě.

 

17. Všechny transakce se spřízněnými subjekty (pokud se vyskytují v rámci koncernu zastřešeného ovládající osobou) a příslušné částky pohledávek či závazků, včetně souvisejících tržeb, nákupů, půjček, převodů, operativního či finančního pronájmu, záruk apod. byly v účetní závěrce řádně zaznamenány ve správném ocenění a jsou uvedeny ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, resp. mezi všemi propojenými osobami navzájem.

 

18. Nemáme žádné záměry, které by mohly významně ovlivnit hodnotu aktiv a pasiv, zobrazených v účetní závěrce a které nebyly obsaženy v příloze k účetní závěrce, příp. ve výroční zprávě a které  nebyly auditorovi sděleny (např. záměry odprodeje významných aktiv či jejich vložení do jiné společnosti, nasmlouvaná opční a předkupní práva a závazky, útlum či ukončení určité nosné činnosti apod.).

 

 

V ………………………..    dne  ……………………..…….       .. 2024

 

 

 

…………………………….                             ………………………………             

statutární orgán                                                          ekonom – fin. ředitel