Podklady pro audit » Co si připravit pro audit

Podklady pro audit

Písemnosti a dokumenty potřebné k auditorskému ověření účetní závěrky

1a)   Doklady určené k založení u auditora

Rozvaha Úč POD 1-01 v plném rozsahu    *

Výkaz zisků a ztrát Úč POD 2-01 v plném rozsahu      *

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu

vč.:             výpočtu odložené daně (pracovní formulář)

            přehledu o peněžních tocích

Pozn.: Tyto podklady je možné dopracovat až společně s auditorem: odloženou daň však ještě před uzavřením účetních  knih na předběžné schůzce.

Výroční zpráva účetní jednotky (pokud již je zpracována, jinak předložit dodatečně)  *

(pro kompletaci ve dvojím či vícenásobném vyhotovení s originálními podpisy - jedno vyhotovení bude vráceno a společně svázáno s auditorskou zprávou - u auditora zůstává jediné vyhotovení)

- pokud si účetní jednotka zkompletuje sama, stačí pro auditora jedno vyhotovení výroční zprávy

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami - vždy u s.r.o. (všichni společníci s.r.o. = ovládající osoby), jinak pokud ex. ovládající osoba  (tj. podíl 40% a více na hlasovacích právech)

    Výpis z obchodního rejstříku - aktuální stav, podané návrhy na změny  *

    Stanovy, spol. smlouva  (pokud již není založeno u auditora) – vždy případné změny a doplňky   *

    Kopie zápisu z valné hromady (členské schůze) - především závěry k rozdělení VH  *

    Vnitropodnikové směrnice – pouze  změny a doplňky  *

    Prohlášení účetní jednotky - (datum vyplňovat až při předávání čistopisu závěrky !)

Obratová předvaha nebo kumulovaná hlavní kniha  *

Účtová osnova pro aktuální rok

Protokol hlavní inventarizační komise a zúčtování inventarizačních rozdílů - kopie

příp. další kopie významných písemností podle požadavků auditora

1b)   Podklady určené k nahlédnutí

    Hlavní kniha k 31. 12.  (příp. za jednotlivé měsíce)  *

    Knihy analytické evidence - zejména:                  *

         - analytická evidence dlouhodobého majetku,

         - přehled o nákladech a výnosech dle činností (doložení stavu nedokončené výroby)

         - soupisky zásob, mladých zvířat,

         - saldokonto pohledávek a závazků do lhůty a po lhůtě splatnosti

         - analytická evidence k položkám na podrozvahových účtech

         - analytická evidence závazků vůči oprávněným osobám (včetně vzoru smlouvy o řešení)

Daňové přiznání a podklady pro jeho zpracování (rozdíly mezi účetními a daňovými hodnotami

    (nutné před zpracováním odložené daně)

    Rozpis tvorby rezerv (karty rezerv), rozpis opravných položek a odpisů pohledávek (čerpání, rušení), karty leasingových smluv                  *

    Výpisy peněžních ústavů k 31. 12.  příp. ověření zůstatků

    Ověřovací dopisy pro odsouhlasení významných pohledávek a závazků

    Inventurní soupisy majetku a závazků a zápisy o provedených fyzických a dokladových inventurách, zápisy dílčích inventarizačních komisí

    Výpisy z katastru nemovitostípouze  změny a doplňky   *

    Prvotní doklady (faktury přijaté, vystavené, pokladna, obecné zúčtování, zúčtování mezd, DHNM, obratu zásob, zvířat  )  *

    Nově  uzavřené  smlouvy  - zejména  významné kupní smlouvy,  leasingové, nájemní smlouvy,  postupní  a  zástavní smlouvy,  úvěrové smlouvy  a  jiné významné smlouvy  *

   Informace o soudních sporech , jiné podstatné události ovlivňující ekonomiku (vlastní změny atd.)   *

POZNÁMKA: Body označené jsou pro auditorskou kontrolu.