Podklady pro audit » Zpráva o propojených osobách

 
 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 201x

zpracovaná podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích (ZOK)

 

a) Struktura vztahů

 

Osoba ovládaná :     

 

 

 

Osoba ovládající:

 

 

 

 

Osoby propojené (ovládané stejnou ovládající osobou):

 

 

 

 

 

b) Úloha ovládané osoby (v seskupení propojených osob):

např. výrobní podnik se zaměřením na výrobu ....

          specializovaný podnik se zaměřením na služby – dodávky pro potřeby seskupení v oblasti ....          

 

c) Způsob a prostředky ovládání (§75 ZOK)

např.:

ad 1) formou možnosti jmenovat či odvolat většinu osob statutárního či kontrolního orgánu

ad 2) formou podílu na hlasovacích právech v nejvyšším orgánu ovládané osoby min. 40%

ad3) formou podílu na hlasovacích právech v nejvyšším orgánu ovládané osoby, který spolu s osobami jednajícími ve shodě činí min. 40%,

ad4) formou podílu ve výši alespoň 30% na hlasovacích právech, který představoval v posledních 3 obdobích více než polovinu hlasů přítomných osob

jiné např.: formou udílení pokynů statutárnímu orgánu ovládané osoby (§74/1 ZOK)

 

 

d) Přehled jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládané osoby, pokud se týkaly majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby

např.:   směrovaný odbyt vlastních výrobků či majetku,

směrovaný nákup surovin či majetku

příp.: nebyla taková jednání

 

e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a ovládající nebo mezi osobami ovládanými

Účastníci smlouvy a jejich postavení ve smlouvě (dodavatel, odběratel apod.)

Předmět smlouvy

Typ transakce (prodej – koupě, poskytnutí – čerpání služby, pronájem – nájem, právní úkony, jiná plnění),

U každé transakce uvést:

Předmět transakce (předmět koupě, služby, pronájmu atd.), u hromadných předmětů i množství,

Objem transakce (v tis. Kč),

Způsob stanovení ceny (znalecký posudek, cena obvyklá, cena shodná s obchody pro cizí apod.),

Údaj o termínu splatnosti  či splacení(uhrazeno k datu závěrky, rozloženo do splátek …)

Případná výše újmy (pokud z transakce vyplynula újma pro ovládanou osobu)

 

1) Dodávky zboží

Dodavatel:                                                     Odběratel:

 

Předmět dodávky                              Objem v tis.Kč

 

Způsob stanovení ceny: Ceny dodávek byly stanoveny na úrovni obvyklé  pro nezávislé subjekty.

 

2) Dodávky služeb

Dodavatel:                                                     Odběratel:

 

Předmět dodávky                              Objem v tis.Kč

 

Způsob stanovení ceny: Ceny dodávek byly stanoveny na úrovni obvyklé  pro nezávislé subjekty.

 

3) Poskytnuté půjčky

Věřitel:                                                           Dlužník:

 

Výše půjčky                           Úroky uplatněné

 

Úročení bylo stanoveno na úrovni obvyklé z hlediska využívaných bankovních služeb. Z uvedené transakce tedy nevyplývá žádná újma společnosti.

 

4) Nájemní smlouvy

Pronajímatel:                                      Nájemce:

 

 

Předmět pronájmu                             Roční nájemné:          

 

 

Nájemné je stanoveno ve výši obvyklé v místě a čase.

 

5) Jiná plnění, příp. pokyny a právní úkony ovládající osoby

 

 

f) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a její vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK

Např.: Z titulu uskutečněných transakcí nevznikla ovládané osobě žádná újma. Není proto třeba posuzovat její vyrovnání podle § 71 ZOK.

Varianta koncern:

Jak je zveřejněno na internetové stránce ovládané osoby   ...................., je tato podrobena spolu s ostatními propojenými osobami jednotnému řízení v rámci koncernu podle § 79 ZOK. Případná újma tak vznikla v zájmu řídící osoby či jiné osoby v rámci koncernu a byla nebo bude v rámci tohoto koncernu vyrovnána přiměřeným protiplněním nebo jinými prokazatelnými výhodami, plynoucími z členství v koncernu.

 

 

Vyhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi spojenými osobami

Např.:

Z uvedených vztahů mezi spojenými osobami  převládají  následující výhody – nevýhody: ....

Z uvedených vztahů mezi spojenými osobami  neplynou řádné  výhody ani nevýhody.

 

Pro ovládanou osobu z uvedených vztahů plynou následující rizika:   žádná x uvést

Případná újma podle § 71 či 72 byla – bude vyrovnána následujícím způsobem:    ........

 

Konstatování podle § 82 odst.3 ZOK:

Statutární orgán měl dostatečné informace pro vypracování této zprávy.

Statutární orgán neměl dostatečné informace pro vypracování této zprávy v oblastech:  ......

 

 

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami předkládá – za statutární orgán ovládané společnosti:

V                     dne     x.x. 20xx  (nejpozději do 31.3. násl.roku)

 

 

…………………………..                                                    ………….…………….

jméno - funkce

 

 

 

 

 

Vyjádření kontrolního orgánu ovládané osoby podle § 83 ZOK:

Kontrolní orgán posoudil veškeré vztahy existující mezi propojenými osobami s tímto závěrem:

k újmě u osoby ovládané z titulu uskutečněných transakcí podle názoru kontrolního orgánu  nedošlo – došlo v oblasti: ......

vyrovnání vzniklé újmy je – není  možno považovat za adekvátní (z násled.důvodů:   ...)

 

Varianty podle § 83/3 ZOK:

Přezkum této zprávy kontrolním orgánem se nevyžaduje vzhledem k tomu,

- že ovládající osobou je jediný společník ovládané osoby,

- že všichni společníci ovládané osoby jsou osobami jednajícími ve shodě.

 

Zpráva byla projednána kontrolním orgánem dne     ................

 

Za kontrolní orgán:

 

 

…………………………..                                                    ………….…………….

jméno - funkce