Podklady pro audit » Osnova přílohy k účetní závěrce

 
 

PŘÍLOHA  K  ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE

 

za účetní období od 1. 1. 201x do 31.12.201x

(sestavená podle § 39 vyhlášky č.500/2002 Sb.)

 

 

1.            Základní údaje účetní jednotky (ÚJ):

 

1a) Identifikace účetní jednotky

 

Obchodní firma:              XXXXX

 

 

 

 

 

Sídlo:      

 

 

 

IČ:

 

Právní forma:                         akciová společnost

                                               společnost s ručením omezeným

                                               družstvo

Předmět podnikání:

 

 

Datum vzniku účetní jednotky:

 

 

Rozvahový den:                                 31.12.201x

 

 

 

 

Okamžik předložení účetní závěrky: xx.xx. 201x

(ukončení závěrkových prací)           

 

Podpisový záznam statutárního orgánu:

 

 

                                                                       ………………………………………..

                                                                       xxxxxxx,         předseda představenstva

 

 

 

Zpracoval:

 

 

1b) Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv v ÚJ:

 

Název a sídlo, právní forma, IČ                                                   Podíl na zákl.kapitálu

(Jméno a bydliště FO)                                                             absolutní v Kč          v % ZK

 

 

 

 

1c) Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období

nejsou změny

 

 

1d) Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období

 

     Struktura:      členění na závody -  střediska

      Popis:     1.   Střediska rostlinné výroby:  

2.      Střediska živočišné výroby:

nižší členění – stáje:

3.      Středisko správní

 

 

1e) Jména a příjmení statutárních a dozorčích orgánů

 

Představenstvo:

      Funkce                             Jméno a příjmení

Předseda:                                                      

Místopředseda:                       

Člen:                                      

Člen:                                                                                     

Člen:                          

 

Jednatelé                               Jméno a příjmení

 

 

Prokuristé                             Jméno a příjmení

 

 

Dozorčí rada:

     Funkce                              Jméno a příjmení                   

Předseda                                 

Místopředseda                        

Člen                                       

 

 

 

2. Účetní jednotky, ve kterých má ÚJ podstatný nebo rozhodující vliv

                                                                                                     Za poslední  účetní období

Název a sídlo, právní forma, IČ        Podíl na zákl.kapitálu       Vlastní kapitál     Výsledek

                                                      absolutní v Kč     v % ZK            tis.Kč             hospodaření

                                   

 

 

 

Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva na těchto ÚJ bez ohledu na výši podílu:                                                    nevyskytují se

 

Uzavřené ovládací smlouvy:              nevyskytují se

Smlouvy o převodu zisku:                 nevyskytují se

Subjekty, v nichž je  ÚJ společníkem s neomezeným ručením:  nevyskytují se

 

 

3. Počet zaměstnanců  a řídících pracovníků ÚJ

 

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období:          xx

-          z toho řídících pracovníků:       xx

 

Osobní náklady (v tis.Kč)            Za zaměstnance                        z toho za řídící

                                                            celkem                                   pracovníky 

Mzdy, platy a odměny

Náklady pojistného

Ostatní osobní náklady

 

                                                                        

Odměny vyplacené členům statutárních a dozorčích orgánů (úhrnné údaje v tis.Kč):

Představenstvo

Dozorčí rada                                                                      

 

Vyplacené penzijní závazky vůči bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů

(úhrnné údaje v tis.Kč):                                 nebyly vyplaceny

 

 

4. Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům statutárních a řídících orgánů (i bývalým)

                                                                                  Plnění              U poskytnutých půjček:

Kategorie osob           Druh plnění                Forma  Úhrn v tis.Kč  Úrok.sazba      Splatnost

Představenstvo

Jednatelé

Prokuristé

Dozorčí rada                                                  peněžní

Bývalí členové stat.org.                                 nepeněžní

 

 

Pozn.: Uvádějí se i bezplatné poskytnutí osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí  k osobnímu užívání (u automobilů se oceňuje  12% pořizovací ceny ročně, u ostatních věcí obvyklým ročním nájemným).

Uvádějí se i platby penzijního a životního připojištění, příp. využití služeb poskytovaných účetní jednotkou.

 

 

 

5.     Informace o aplikaci obecných účetních zásad

 

5a) Způsoby vedení a oceňování zásob

5a1a)    Zásoby nakupované:

jsou oceněny pořizovací cenou podle § 25 odst.c zákona č.563/91 Sb.o účetnictví

vč.souvisejících nákladů

Metoda vedení zásob  pro SU:           112:  A         132:  A

 

Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob:

       metodou FIFO (v ocenění nejstarších položek zásob) 

       metodou  váženého aritmetického průměru při jeho výpočtu:

   při každém příjmu     x měsíčně

             

5a1b1)  Zásoby vytvořené vlastní výrobou:

         Metoda vedení pro SU:   121: A    122: A    123: A   124: A

         Oceněny v cenách na úrovni vynaložených vlastních nákladů (bez zahrnutí marže)          a to:

          u nedokončené výroby stavební, RV:  na úrovni vynaložených přímých nákladů

          u nedokončené výroby ostatní, polotovarů a vlastních výrobků:

na úrovni kalkulovaných předem stanovených nákladů

Druh výrobku                           Ocenění/MJ                  

            Pšenice ozimá                           2.500,-Kč/t  

            Ječmen ozimý                            2.700,-Kč/t  

            atd.     

 

 

5a1b2)   Příchovky a přírůstky zvířat:  Oceněny v cenách na úrovni:

        - kalkulovaných předem stanovených nákladů na jejich výrobu

Druh                                         Ocenění/MJ                  

            Telata narozená                     xx,- Kč //kg              

            Telata odstavená                    xx,- Kč / kg

            Skot výkrm                              xx,- Kč / kg   

            Jalovice                                  xx,- Kč / krmný den

            atd.

 

5a1c)   Druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob

Vedlejší pořizovací náklady, které jsou zahrnovány do pořizovacích cen nakupovaných zásob:    ano = jsou zahrnovány

                                                      Nakup.materiál                     Nakup.zboží

Doprava externí                         ano: skut. x paušál              ano: skut. x paušál

Doprava vlastní                          ano: skut. x paušál              ano: skut. x paušál   

Poskytnuté slevy a provize                    ano                                 ano   

Poštovné a balné                        ano: skut. x paušál              ano: skut. x paušál

Clo a celní poplatky                                ano                                 ano

Pojistné při dopravě k naskl.     ano: skut. x paušál              ano: skut. x paušál           

Pojistné skladovaných zásob                  ne                                     ne

Spotřební daň                                          ano                                 ano

Daň z přidané hodnoty                            ne                                    ne  

Dodatečně přiznané bonusy                    ne                                     ne

Skladovací náklady                                 ne                                     ne

 

Způsob zahrnutí nákladů vlastní dopravy:

-          přímo do ocenění jednotlivých položek, kterých se týkala

-          samostatně v rámci oceňovacích odchylek k zásobám

 

Druhy nákladů zahrnované do cen zásob vlastní výroby:

                                       Nedok.výroba       Polotovary      Výrobky      Zvířata

Přímý materiál                      ano                                            ano              ano

Nakupované služby               ano                                           ano              ano

Přímé mzdy                           ano                                            ano              ano

Ostatní přímé náklady           ano                                            ano              ano

Podíl výrobní režie                 ne                                             ano              ano       

 

Náklady související s pořízením zásob (NSPZ) se:

- zahrnují do ocenění každé jednotlivé položky zásob (programovým rozpočtem)

- sledují na samostatném analytickém účtu oceňovacích odchylek k zásobám a zahrnují do  nákladů závazně stanoveným  způsobem (ročním zúčtováním):

      Zahrnovaná hodnota = Koeficient  x   výdej zásob

      kde   Koeficient  =  počáteční  stav  NSPZ  +  přírůstek NSPZ / (PS zásob + přírůstek zásob)

 

 

5a2) Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

5a2a)  Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností:

Stavební  činnost:   na úrovni skutečných vynaložených nákladů vč. podílu výr.režie    v roce

 

5a2b)  Dospělá zvířata (základní stáda a hejna): - v cenách skutečných vlastních nákladů (při účtování  přírůstku na úrovni předem stanovených nákladů).

 

Průměrná cena zařazovaného dospělého zvířete za uplynulé období:

Kategorie                               Ocenění/ ks                                          V období od-do

Dojnice                                  xxxxxx  Kč                                          1.1. – 31.12.20..

 

 

5a2c)   Reprodukční pořizovací cena (RPC):

Použita  u  vícenálezů majetku v případech:                         nebyla použita

Druh majetku                                                            Výše ocenění RPC v tis.Kč

 

5a3)  Základní principy účetního odpisového plánu:

    Účetní jednotka uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to  od následujícího měsíce po zařazení předmětu.

     Předpokládaná životnost je u základních skupin dlouhodobého hmotného majetku stanovena následovně:

Nehmotný dlouhodobý majetek        5 let

Hmotný dlouhodobý majetek

budovy                                               xx  let

stavby                                                xx  let

stroje a zařízení                                  xx  let 

dopravní prostředky                          xx  let 

 

 

5a4) Používané limity pořizovací ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku

Skupina majetku                                 stává se DM při PC převyšující

Movité věci DM                                                        20.000,- Kč

Dospělá zvířata kategorie      dojnic              - vždy bez ohledu na VC

                                               prasnic                        0,-        Kč

 

 

5a5) Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku

                                                                     Limit pořizovací ceny

                                                         Hmotný majetek         Nehmotný majetek

Přímé zahrnutí do nákladů

bez následné oper.evidence             do 2.000,- Kč vč.           do 5.000,- Kč vč.

Přímé zahrnutí do nákladů

s násl.operativní evidencí               nad  2.000,- Kč              nad  5.000,- Kč                     

 

5a6)  Změny způsobu oceňování a postupu odepisování a účtování

Popis změny:

Přijata s platností od:    

Zdůvodnění:

Vliv na majetek a závazky, finanční situaci a hospodářský výsledek:

 

5b) Odchylky od standardních účetních metod  - nebyly uplatněny – pokud ano:

Odlišná metoda – popis odchylky: 

Zdůvodnění:

Vliv na majetek a závazky, finanční situaci a hospodářský výsledek:

 

 

5c1) Způsob stanovení opravných položek k majetku

Účetní jednotka eviduje opravné položky k následujícím aktivům:

 

Druhy majetku                            Výše OP v % účetní hodnoty            Zdroj informací  

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek                                                                       odhad využitelné hodnoty

Majetkové účasti

 

Zásoby bez obratu

přes 1 rok                                                       10 %                           odhad snížené hodnoty

přes 2 roky                                                     30 %

přes 3 roky                                                     90 %                                      

 

Pohledávky po lhůtě

splatnosti:

nad 6 měsíců                                                  od 20%                       míra ohrožení

nad 24 měsíců                                                100%                          posouzení nedobytnosti

vůči úpadcům                                                100 %

 

 

5c2) Způsob přepočtu údajů v cizích měnách

Majetek a závazky v cizích měnách byly přepočteny  k závěrkovému dni kurzem ČNB s dopadem do kursových nákladů a výnosů (ostatních finančních nákladů a výnosů), a to u následujících měn:

Měna                          kurs                             položky majetku a závazků

EUR                           25,140 CZK/EUR      Obchodní pohledávky, závazky, úvěry

pokladna, bankovní účty, přechodné a dohadné účty

 

 

5c3) Způsob stanovení reálné hodnoty (RH)

Ocenění reálnou hodnotu bylo použito u následujícího položek majetku

 

Druh majetku                                                 Změna RH v tis.Kč    Zdroj informací

Krátkodobý fin.majetek – akcie, podíl.listy                                     kurs veřejného trhu

Realizovatelné cenné papíry – akcie                                                 poslední známé obchody

                                                                                                          v běžném období

Trvalé snížení RH real.cenných papírů                                             nabídka nezáv. trhu

 

 

 5c4) Ocenění majetkových podílů ekvivalencí (EH)

Subjekt - ÚJ                                                   Změna EH v tis.Kč    Zdroj informací

xxxxxx                                                                                              VK ke dni 31.12.20..

 

  

 

6.            Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

 

6a1)  Vybrané významné položky rozvahy podstatné pro hodnocení pozice ÚJ

 

Majetek s tržním oceněním výrazně vyšším než účetním:

Položka                                  Účetní netto hodnota (tis.Kč)           Tržní hodnota (tis.Kč)           

 

 

Přehled majetkových účastí na jiných subjektech

Subjekt - ÚJ                                                            Účetní hodnota       Nominální hodnota

Název a sídlo, právní forma, IČ                                           tis.Kč                    účasti tis.Kč

 

 

Jiné položky majetku

Položka                                  Částka v tis.Kč              Zdůvodnění            

 

 

6a2) Tituly přírůstků a úbytků DM podle hlavních skupin

                                               Přírůstky v tis. Kč                  Úbytky – ÚZC v tis. Kč

Pozemky                                      

Budovy a stavby                           

významné jednotlivě:

Movité věci                           

významné jednotlivě:

Dospělá zvířata

 

Při nabývání nemovitosti:

Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (§ 56 odst.7 vyhl.) k rozvahovému dni:

                                  

                                                                                 

6a3) Rozpis hlavních skupin movitého DHM (v tis.Kč)

Skupina                                                   PC                    Oprávky                    ZC

Stroje, přístroje a zařízení          

Dopravní prostředky                   

Inventář a ostatní                             

C E L K E M                             

 

                                              

6a4) Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu:

 

Druh                           Doba nájmu   Zahájení           Celková pořiz.     Zbývá splatit

majetku                       v měsících     měs/rok            cena (tis.Kč)        k záv.dni (tis.Kč)

 

 

 

 

6b)  Vybrané významné položky výkazu zisku a ztráty pro hodnocení pozice ÚJ

Položka                                  Částka v tis.Kč           Zdůvodnění   

Mimořádné výnosy

 

 

6c) Doměrky daní za minulé období:    

Položka                                  Částka v tis.Kč           Zdůvodnění   

 

 

6d) Rozpis odložené daně z příjmů

                                                                                                          Odložená daň   Z=závazek

Titul                                                    Částka v tis.Kč    Sazba DzP                Kč    P = pohled.      

Rozdíl mezi ÚZC a DZC DM                                             19%    

Daňové ztráty minulých let                                                  19%    

Jiné

 

6e) Rozpis rezerv

                                               Rok předp.        Změna stavu                         Aktuální hodnota

Položka + důvod                    čerpání              v běžném období                  k závěrkovému dni

 

 

6f)  Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů  (v tis.Kč)

              Titul úvěru              Měs/rok  Čerpaný   Aktuální    Úrok.  Splatno                Způsob

Banka    (pořiz.aktivum)       splatnosti  rámec     zůstatek     sazba  do roka              zajištění

 

 

6g) Splatné závazky sociálního a zdravotního pojištění

Položka                                  Částka v tis.Kč           Datum splatnosti       

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

 

6h) Daňové nedoplatky

Titul daně                               Částka v tis.Kč           Datum splatnosti       

6i) Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou

Skupina                      Nominál v tis.Kč        Reálná hodnota v tis.Kč   Datum splatnosti

 

 

6j)  Zúčtované dotace na provozní účely

                                                                                                                Způsob zachycení

Titul dotace                             Částka v tis.Kč            Přijata dne            k rozvahovému dni

SAPS                                                                                                          Pen. prostředky

TOP-UP

LFA

AEO                                                                                                          Jiné kr. pohledávky

Plemen.činnost

Dotace na pojištění                                                                                       Dohadná položka

Úřad práce - zaměstnanost

 

 

6j)  Zúčtované dotace na investice

                                                                                                                Způsob zachycení

Titul dotace                             Částka v tis.Kč            Přijata dne            k rozvahovému dni

 

 

 

6k) Individuální preferenční limity a kvóty

Položka                                  Výše limitu                 MJ                 

IRM – výroba mléka                                                  kg

Produkční kvóty

 

6l) Druhy zvířat v dlouhodobém majetku a v zásobách

 

Dlouhodobý majetek – Dospělá zvířata  jejich skupiny

Kategorie zvířat                                             Počet kusů k závěrk.dni        

 

Zásoby  - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Kategorie zvířat                                             Počet kusů k závěrk.dni        

 

Zásoby  - Zboží

Kategorie zvířat                                             Počet kusů k závěrk.dni         Hodnota tis.Kč

 

 

6m) Lesní porosty nad 10 ha

Lokalita                                  Výměra ha       Hodnota dřevní hmoty v tis.Kč

 

 

6n) Celkové výdaje vynaložené v účetním období na výzkum a vývoj

- nebyly vynaloženy

 

 

 

 

 

7.             Významné informace, týkající se majetku a závazků

 

7a) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Objem pohledávek více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti:                                                    tis.Kč

Z toho objem pohledávek více jak 36 měsíců po lhůtě splatnosti:                                       tis.Kč

 

Objem závazků více jak 6 měsíců po lhůtě splatnosti:                                                         tis.Kč

Z toho objem závazků více jak 36 měsíců po lhůtě splatnosti:                                            tis.Kč

 

 

7b) Pohledávky a závazky se splatností delší nežli 5 let (k rozvahovému dni)

                                               tis.Kč              Rok splatnosti          Zdůvodnění     

Objem pohledávek

Objem závazků

 

 

7c) Pronájem majetku jiným subjektům

Skupina majetku                    Roční pronájem v tis.Kč        Smluvní doba pronájmu        

 

 

7d) Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným, břemenem

Majetek zastavený a zatížený závazky ÚJ

Objem zatíženého                              Subjekt, jemuž             

 majetku v ÚZC (tis.Kč)                    je ručeno                     Podíl na netto aktivech v %

 

 

7e) Poskytnuté záruky a zajištění jiným subjektům

Objem zatíženého                              Subjekt, za který        Výše roční odměny

 majetku v ÚZC (tis.Kč)                    je ručeno                     za ručení (tis.Kč)

 

 

 

7f) Cizí majetek uvedený v rozvaze (najatý podnik nebo jeho část)

Skupina majetku                    Roční nájemné v tis.Kč          Smluvní doba nájmu 

 

 

7g) Penzijní závazky  - nejsou

 

7h) Závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku k rozvahovému dni

Účetní jednotka                    Výše závazku (tis.Kč) 

 

 

7i)  Ostatní významné skutečnosti, nastalé mezi rozvahovým dnem a datem ukončení závěrkových prací (okamžikem sestavení), významně ovlivňující finanční, majetkovou a důchodovou pozici ÚJ

Událost                                                                                 Výše v tis.Kč

Získání dalších zdrojů financování (úvěru)

Ukončení či omezení určité výroby

Rozběh nové výroby

Škodní a pojistné události

8.       Členění nákladů a výnosů podle druhů

- viz samostatný Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění

 

 

9.            Informace, které nejsou vykázány v rozvaze

 

9a. Celková výše závazků nezachycených v rozvaze (vč. hrozících závazků)

                                                                                                                      tis.Kč

Závazky vyplývající z leasingových smluv (zbývající splátky):

Závazky vyplývající ze smluvních pokut v obchodních vztazích:

Závazky vyplývající z ručení za jiné osoby:

Závazky vyplývající z probíhajících soudních sporů:

Závazky vyplývající ze sankcí za nedodržování právních předpisů:

 

9b) Drobný nehmotný a hmotný majetek (v operativní evidenci – v poř.cenách v tis.Kč)

Drobný nehmotný majetek v operativní evidenci

Drobný nehmotný majetek v operativní evidenci

 

9c) Zvláštní operace účetní jednotky s významnými riziky či užitky

Typ operace                                                       v objemu Kč             pro termín

Zajištění kursového rizika u pohledávek

zajištění kursového rizika u závazků

Jiné operace:

 

9d)  Finanční dopady těchto operací na ÚJ (jen ÚJ v konsolidaci)

 

 

10. Transakce uzavřené se spřízněnými stranami

- viz Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (samostatná zpráva)

 

Konsolidované ÚJ a akciové společnosti  bez povinnosti samostatné Zprávy o vztazích:

10a) Transakce uzavřené jinak nežli za běžných podmínek

ÚJ spřízněná:

Povaha vztahu:

Transakce                                                       Objem v tis.Kč           Objem újmy tis.Kč

 

 

10b1)  Transakce mezi ÚJ a jejími většinovými akcionáři

Většinový akcionář:

Povaha vztahu:

Transakce                                                       Objem v tis.Kč           Objem újmy tis.Kč

 

 

10b2) Transakce mezi ÚJ a členy správních, řídících a dozorčích orgánů

Orgán společnosti:

Povaha vztahu:

Transakce                                                       Objem v tis.Kč           Objem újmy tis.Kč

 

 

 

11.         Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi

Náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období:

                                                                                  tis. Kč

Povinný audit účetní závěrky

Jiné ověřovací služby

Daňové poradenství

Jiné neauditorské služby

 

 

 

12.         Změny podílů v účetní jednotce (během posledního období)

 

12a) Nově vydané  (příp. upsané) podíly a akcie (vyměnitelné dluhopisy)

Druh akcie (podílu, vkladu)               Jmen.hodnota             Počet               Způsob splacení

 

 

12b)  Základní kapitál k rozvahovému dni

                                                                                  Součin                  Splaceno   

Druh akcie (vkladu)   Jmen.hodnota    Počet ks       (hodnota ZK)        příp. termín splacení

 

 

 

Počet akcionářů k rozvahovému dni:         

Počet společníků k rozvahovému dni:

Počet členů k rozvahovému dni:

 

 

12c)  Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období:

Složka VK                                                      Poč.stav       + - změna       Konečný stav   Odkaz       

Základní kapitál   (ú411)                                                                                                          (1)

   z toho zapsaný ZK                     

Změny zákl. kapitálu (ú419) 

Vlastní akcie a podíly –(ú252)

Emisní ažio (ú412)    

Ostatní kapitálové fondy (ú413)

Oceňovací rozdíly z přecenění (ú 414)

Oceňovací rozdíly z přeměn (ú 418)

Zákonný rezervní fond (ú 421)      

Nedělitelný fond družstva (ú 422)

Statutární fondy (ú 423)

Ostatní fondy ze zisku (ú427)        

Nerozdělený zisk (ú428)             

Neuhrazená ztráta (429)              

Výsledek  minulého období (431)                            

Výsledek běžného období                                                                                                       

Jiný výsledek hosp. minulých období (426)

Vlastní kapitál celkem                                                                                                                   

 

Odkazy – komentář k významným změnám:

 

12d) Návrh rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného období v Kč :

Disponibilní zisk (ztráta)  celkem                   

Z toho:

Příděl do rezervního fondu                     

Příděl do nedělitelného fondu             

Použití na krytí ztráty                                      

Příděl do ostatních fondů                                 

Dividendy, podíly na zisku                             

Navýšení zákl.jmění                                           

Jiné použití  zisku                                  

Převod na nerozdělený zisk (428)                            

Převod na neuhrazenou ztrátu (429)

 

12e) Vyplacené dividendy a podíly na zisku za uplynulé účetní období

 Objem v tis. Kč                                                        Zdroj výplaty

                                                                                  Nerozdělený zisk

                                                                                  Fond vytvořený ze zisku

 

 

 

13.         Rozvrh tržeb podle druhu činností a podle umístění

(od roku 2011 jen mateřské společnosti konsolidovaných celků)

13a1) Tržby (výnosy) podle kategorií činností v tis.Kč

Činnost (tis.Kč)                                 Celkem        z toho tuzemsko         země EU       vývoz            

 

 

13a2) Tržby (výnosy) podle zeměpisného umístění      tis.Kč

Stát                                                                          Celkem            

 

13b) Zřizovací výdaje – podstata zachycených nákladů (v tis.Kč):

administrativní náklady

znalecké posudky

            jiné výdaje

 

 

 

14. Výskyt významné nejistoty pro možnost pokračování v činnosti ÚJ

var. 1) Účetní jednotka předpokládá, že princip nepřetržitého trvání není u ní ohrožen a že zároveň neexistuje významná nejistota, že by nebyla schopna pokračovat nepřetržitě ve své činnosti.

 

var 2a) Určitou nejistotu nutno připustit - ta byla při sestavování účetní závěrky uvažována a zohledněna v následujících operacích:

-                     tvorba rezerv na odstupné zaměstnancům, kteří budou uvolněni

-                     tvorba rezerv na  další možné vícenáklady

-                     opravné položky, zohledňující sníženou prodejní cenu vybraných aktiv:

-                     další operace:

 

var. 2b) Určitou nejistotu nutno připustit, avšak nebyla při sestavování účetní závěrky uvažován z důvodů přijetí následných opatření a návrhů řešení situace:

-                     byly projednány odklady plateb u těchto rozhodujících závazků:

-                     byly smluveny splátkové kalendáře u těchto rozhodujících závazků

-                     další učiněná opatření (např. úspory nákladů)

 

 

15.          Přehled o peněžních tocích (cash flow)

 

Přehled o peněžních tocích je sestaven:  nepřímou metodou

 

Uplatňovaná zásada pro určování obsahu peněžních prostředků

Peněžní ekvivalenty, zahrnuté pro účely Přehledu o peněžních tocích do peněžních prostředků:                                                            Stav v tis. Kč  počáteční        konečný

var. 1) Nebyly uvažovány

 

var. 2) Byly zahrnuty tyto ekvivalenty:

Dlouh.pen. úložky s výpovědní lhůtou  x měsíců

Likvidní cenné papíry veřejně obchodované