Auditorská doporučení

AUDITORSKÁ DOPORUČENÍ č. 1/2021

1. Úvod 

2. Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2020 

2a. Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky 

2b. Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky 

2c. Odvody za neplnění pracovníků se ZPS za rok 2020 

3. Sazby a zákonné limity – rok 2020 a 2021 

3a. Sazby daně z příjmů 

3b. Minimální mzda (15.200,- Kč od 1.1.2021) 

3c. Redukční hranice pro nemocenské a důchod 

3d. Náhrady za pracovní neschopnost a karanténu 

3e. Sazby tuzemských cestovních náhrad a stravného 

3f. Sazby stravného v cizí měně 

4. Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a statutárních orgánů 

4a. Maximální vyměřovací základy 

4b. Zdravotní pojištění zaměstnanců 

4c. Sociální pojištění zaměstnanců 

4d. ZP a SP z odměn o výkonu funkce statutárních orgánů 

4e. Rozhodný příjem pro zaměstnání malého rozsahu 

5. Zdravotní a sociální pojištění OSVČ 

6. Sazby úroků z prodlení a další úrokové sazby 

Daňové zákony (DPH, spotřební daně, silniční daň) 

Daň z příjmů – mzdy 2021, dlouhodobý majetek – příp. už rok 2020! 

Přílohy (v elektronické podobě)

Návrh termínů školení – verze 3 (v lednu formou webinářů)

ČNB devizový lístek č.251/2020 - Závěrkové kursy cizích měn pro účetní jednotky

Sazby zahraničního stravného 2021 – Vyhl.510/2020 Sb. - úplný přehled podle států

Informace GFŘ k novele DPH 2021 – osvobození pronájmu bytových jednotek a domů

Informace GFŘ k brexitu od 2021 – režimy pro DPH a clo a pro daň z příjmů (2 přílohy)

Vzory písemností účetní závěrky (vzory OK Praha-Písek)

Rozvaha 2020 (varianta s oddílem D a bez oddílu D)

Výkaz zisku a ztráty 2020

Příloha k účetní závěrce 2020

Výroční zpráva

Zpráva o vztazích

Přehled o peněžních tocích – pomůcka pro sestavení přehledu za rok 2020

Přehled o změnách ve vlastním kapitálu - vzor 2020

Formulář pro výpočet odložené daně (OdlDaň2020.xls)

Finanční majetek 2020-21– pomůcka k účtování (FinMaj2020-21.xls)

 

Zpracoval: Kolektiv auditorů a daňových poradců OK Praha-Písek