Auditorská doporučení 2010-2014

Ročník 2014

Auditorská doporučení č. 4/2014

1.Úvod                                                                                                                    

2.  Účetnictví podnikatelů v roce 2014                                                                      

3.  Změny zákona o daních z příjmů                                                                          

4. Změny zákona o DPH                                                                                          

5. Novela daňového řádku od roku 2015                                                                

6. Změny v sociálním a zdravotním pojištění                                                           

 

Přílohy:

DzP 2014-2015.pdf – podrobný popis změn v daních z příjmů

DPH2015.pdf – podrobný popis změn v DPH

NávrhNařVladykDPH.pdf

VPPtabulka.xls - členské příspěvky a zdaňování VPP v roce 2014

Školení2015 - termíny  školení k účetní a daňové závěrce za rok 2014 – 2.část

PF2015.pdf

prosinec 2014 –vb-

Auditorská doporučení č. 3/2014

1.Úvod                                                                                                                

2.   Změny daňových zákonů v průběhu roku 2014                                             

      2.a) Změna ZDP zákonem o dětské skupině                                                  

      2.b) Novela zákona o DPH zákonem č.196/2014 Sb.                                          

      2.c) Zpřísnění kritérií pro označení nespolehlivého plátce DPH                  

      2.d) Novela zákona o spotřebních daních zákonem č.201/2014 Sb.                         

             (obnovení vracení části spotřební daně u zelené nafty)                          

      2.e) Upozornění k dani z nabytí nemovitých věcí                                          

3.  Očekávané změny v daňových zákonech pro rok 2015                                 

 1. Sazbová novela DPH (od roku 2015)                                                             

5.   Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2015                                              

6.   Zápůjčky, výpůjčky a výprosy v roce 2014                                                 

7.   Stanovisko MS ČR    k souběhu funkcí                                                       

8.   DPČ a odvody sociálního pojištění                                                             

9.  Zákon o rezervách a odpis pohledávek                                                         

 

Příloha:

Termíny školení k účetní a daňové závěrce za rok 2014

 

říjen 2014 –vb-

 
Auditorská doporučení č. 2/2014
 1. Úvod                                                                                                              

2.   Sleva na daní z příjmů pro pracující důchodce                                              

3.  Zjednodušení elektronické komunikace s FÚ                                                  

 1. Co má být zapsáno v obchodním rejstříku po rekodifikaci                            

5.   Změna společenské smlouvy v s.r.o. (bez notáře)                                         

6.   Výklady NOZ a ZOK odbornou komisí KANCL                                       

      6a. Změny obchodních podmínek podle §1752/1 NOZ                                

      6b. Nemovité věci jako součást pozemku x samostatné věci                       

      6c. Stroj jako součást budovy                                                                      

      6d. Údržba a opravy při nájmu bytu                                                            

      6e. Prodej a vklad obchodního závodu                                                        

      6f. Výplaty ostatních kapitálových fondů                                                   

      6g. Příplatky nad rámec (mimo) základního kapitálu                                   

      6h. Zálohy na podíly na zisku a mezitímní účetní závěrka                           

7.   Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (po rekodifikaci)                     

8.   Novela zákona o archivnictví                                                                     

 

Přílohy (v elektronické podobě):

 

Informace GFŘ k posečkání daně (k § 156 DR)

Metodický pokyn k prominutí úroků z posečkání

Pokyn GFŘ D-11 k prominutí penále

 

srpen 2014 –vb-

 
 
Auditorská doporučení č. 1/2014
 1. Úvod                                                                                                                  

2.   Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2013                      

      2a. Sazba daně z příjmů právnických osob                                            

      2b. Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky                       

      2c. Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky                                         

      2d. Odvody za neplnění pracovníků se ZPS za rok 2013                      

3.  Změny sazeb a zákonných limitů, účinné od 1.1.2014                                  

      3a. Sazby daně z příjmů a DPH                                                    

3b. Minimální mzda                                                                       

3c. Redukční hranice pro nemocenské a důchod                                   

      3d. Náhrady za pracovní neschopnost a karanténu                            

3e. Sazby tuzemských cestovních náhrad a stravného                      

      3f. Sazby stravného v cizí měně                                            

                   

 1. Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a statutárních orgánů            

4a. Maximální vyměřovací základy                                                                       

4b. Zdravotní pojištění zaměstnanců                                                                

4c. Sociální pojištění zaměstnanců                                                                

4d. Sociální pojištění statutárních zástupců                                                                

4e. Rozhodný příjem pro ZMR                                                              

   

5.      Zdravotní a sociální pojištění OSVČ                                               

6.   Změny v účetních předpisech pro podnikatele pro rok 2013               

7.   Změny v účetních předpisech pro podnikatele pro rok 2013              

8.      Písemnosti a dokumenty potřebné k auditu                                   

8a. Písemnosti ÚZ předávané auditorovi                                            

8b. Písemnosti z inventur – kopie pro auditora                                  

8c. Písemnosti určené k nahlédnutí                                               

 

Přílohy (v elektronické podobě) – vzory písemností účetní závěrky:

Tabulka- schéma k účtování o finančním majetku za rok 2013 a 2014

Výpočet odložené daně za rok 2013

Rozvaha 2013                           

Výkaz zisku a ztráty 2013                 

Příloha k účetní závěrce           

Výroční zpráva

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Prohlášení k auditu

Ujištění právního zástupce firmy pro auditora

 

leden 2014 –vb-

Ročník 2013
 
Auditorská doporučení č. 4/2013

 

1. Zákonné opatření senátu k daňovým zákonům – zákon č.344/2013 Sb.  

    1.aa)  Novela ZDP pro rok 2014                                                   

    1.ab)  Změny v ZDP od 1.1.2014 z titulu zákona o zřízení JIM             

    1.b)  Zákon o rezervách (a opravných položkách daňových)              

    1.c)  Daň z nemovitých věcí (Daň z nemovitostí) pro rok 2014               

    1.d) Daň silniční pro rok 2014                                            

    1.e) Daň z přidané hodnoty pro rok 2014                                       

    1.f) Spotřební daně pro rok 2014                                           

    1.g) Daňový řád                                                                  

    1.h) Zákon o účetnictví                                                   

    1.i) Zákon o pojistném na sociální zabezpečení                            

    1.j) Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení          

    1.k) Zákon o důchodovém pojištění                                         

    1.l) Zákon o nemocenském pojištění                                               

    1.m) Zákon o pojistném, na veřejné zdravotní pojištění                

2. Daň z nabytí nemovitých věcí  (zákon 340/2013 Sb.)                      

3. Svěřenský fond

4. Některé základní úpravy v korporacích od 1.1.2014

prosinec 2013 –vb-

Auditorská doporučení č. 3/2013
 1. Úvod                                                                                                                  

2.   NOZ – Slovníček vybraných nových pojmů                                             

3.  NOZ  - Obecné principy a základní pojmy                                                      

 1. NOZ – Nájem a pacht                                                                        

       5.   ZOK - Současné obchodní společnosti a družstva po rekodifikaci                 

       6.   Družstvo podle nového ZOK  (srovnávací přehled)                                       

       7.  Vládní návrh zákonného opatření senátu – ZDP pro rok 2014               

listopad 2013 –vb-
Auditorská doporučení č. 2/2013
 
 1. Úvod                                                                                                                   

      Aktuální informace č.1

2.   Nový režim DPH u zelených bonusů z OTE při ekol. výrobě el energie        

      Aktuální informace  č.2 (viz příloha č.1)

3.   Zveřejnění bankovních účtů a ručení za DPH až od 1.1.2013 

4.   K pracovně-lékařským službám                                                                         

Aktuální informace č.3 (viz příloha )

5.   Úlevy pro podnikatele, poškozené povodněmi a záplavami                         

6.  Upozornění k distribuci pohonných hmot a k dopravě                        

      (příklady, co hrozí v praxi při  striktním výkladu zákona  o PHM

        a zákona o silniční dopravě celními úředníky)

7.  K aktuálnímu dění v legislativě (především daňové)                            

7a) Připravované změny  související s rekodifikací soukromého práva           

7b) Změny již nastalé v průběhu roku 2013                                                 

      Zvýšení minimální mzdy na 8500 Kč                                       

      Zákon o investičních společnostech a fondech                                         

      Novela obchodního zákoníku – splatnost faktur                                

      Úroky z prodlení od 1.7.2013                                             

7c) Navrhované změny ještě pro rok 2013

      Ručení za DPH při úhradě na nezveřejněný bankovní účet                            

      Mimořádné odpisy hmotného majetku pořízeného od 1.7.2013         

8. Jak připravit firmu na rekodofikaci soukromého práva – názory právníků  

      Manažerské smlouvy                                                                

      Zakladatelské smlouvy a stanovy                                               

      Podnikatelská seskupení – koncerny (mateřské a dceřiné společnosti)     

      Nájemní smlouvy                                                               

      Prokazování vlastnictví nemovitostí                                         

9.   Nový občanský zákoník a nájmy bytů                                   

10.   Nový občanský zákoník – změny v dědictví                          

 

 

Přílohy:(v elektronické podobě)

 1. KOOV-PodporaOTE.pdf
 2. 2013_Fakturace-dotazy_na_web.pdf

2013_Informace_GFR_k_fakturaci.pdf

      2013_Informace_GFR_ruceni.pdf

      K PRACOVNĚLÉKAŘSKÝM SLUŽBÁM.doc

      Ruceni.pdf

3.  13-06-12_Povodne-2013-Informace.pdf

      Rozhodnuti_2013-06-13_prominuti-uhrady-dani-z-prijmu-a-prislusenstvi.pdf

      Úlevy pro podnikatele.doc

 

srpen 2013 –vb-

Auditorská doporučení č. 1/2013
 
 1. Úvod                                                                                                                   

2.   Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2012                      

      2a. Sazba daně z příjmů právnických osob                                            

      2b. Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky                       

      2c. Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky                                         

      2d. Odvody za neplnění pracovníků se ZPS za rok 2012                      

3.  Změny sazeb a zákonných limitů, účinné od 1.1.2013                                   

      3a. Sazby daně z příjmů a DPH                                                     

3b. Minimální mzda                                                                       

3c. Redukční hranice pro nemocenské a důchod                                     

      3d. Náhrady za pracovní neschopnost a karanténu                            

3e. Sazby tuzemských cestovních náhrad a stravného                      

      3f. Sazby stravného v cizí měně                                             

 

 1. Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a statutárních orgánů           

4a. Maximální vyměřovací základy                                                                       

4b. Zdravotní pojištění zaměstnanců                                                                

4c. Sociální pojištění zaměstnanců                                                                

4d. Sociální pojištění statutárních zástupců                                                                     

4e. Rozhodný příjem pro ZMR                                                              

 

5.      Zdravotní a sociální pojištění OSVČ                                                

6.   Změny v účetních předpisech pro podnikatele pro rok 2012 a 2013         

7. Upozornění na změnu v dani z nemovitostí                                       

8.      Písemnosti a dokumenty potřebné k auditu                                         

8a. Písemnosti ÚZ předávané auditorovi                                      

8b. Písemnosti z inventur – kopie pro auditora                            

8c. Písemnosti určené k nahlédnutí                                                     

9.  Mediace – pomocník při řešení sporů mimosoudní cestou                         

 

Přílohy (v elektronické podobě) – vzory písemností účetní závěrky:

Tabulka- schéma k účtování o finančním majetku za rok 2012 a 2013

Výpočet odložené daně za rok 2012

Rozvaha 2012                           

Výkaz zisku a ztráty 2012                 

Příloha k účetní závěrce           

Výroční zpráva

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Prohlášení k auditu

Ujištění právního zástupce firmy pro auditora

Strana 2 DPPO – položky upravující základ daně

Formuláře MF:

5111-1 Oznámení o změně registračních údajů (účty ke zveřejnění v registru plátců DPH)

5544-1 Oznámení poplatníka o účasti na důchodovém spoření

Tabulky FÚ a daňových účtů

Odměny statutárních orgánů 2013.xls

leden 2013 –vb-
 
Ročník 2012
 
Auditorská doporučení č. 4/2012
 
 1. Úvod                                                                                                                

 

A.   Situace k závěrce za rok  2012

1. Změny z roku 2011                                                                     

2a. Novela daně z příjmů v roce 2012                                                   

2b. Výhled změn podle zákona 458/2011 Sb., o zřízení JIM                 

3. Souběh funkcí – řešení od 1.1.2012                                             

4. Daň z přidané hodnoty 2012                                                               

5. Daň z nemovitostí 2012                                                            

6. Dopady vybraných soudních rozsudků                                       

7. Inventarizace po novele Zákona o účetnictví                                       

 

B.  Ke změnám zákonů pro rok 2013 a dále

1a. Daň z příjmů – rok 2013                                                              

1b. Daň z příjmů – další výhled změn                                                   

2. Daň z přidané hodnoty                                                          

3  Důchodová reforma                                                                 

    3a. Zavedení II.pilíře – soukromé důchodové spoření od 1.1.2013                     

    3b. Rekapitulace jednotlivých pilířů důchodové reformy                             

    3c. Předdůchod    y                                                                                 

    3d. Rozdíly ve výpočtu státního důchodu                                        

    3e. Porovnání výhodnosti II.pilíře důchodového systému                        

4a. Sociální pojištění                                                                

4b. Zdravotní pojištění                                                                

4c. Zákonné úrazové pojištění                                                          

5. Snížení valorizací důchodů                                                          

6. Spotřební daně                                                                                 

7. Daň z nemovitostí                                                                     

8. Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí                        

9. Nová struktura daňové správy                                                             

10. Novela Obchodního zákoníku (platební lhůty)                                

11. Návrh zákona o transparentnosti akciových společností                

prosinec 2012 –vb-
Auditorská doporučení č. 3/2012
 
 1. Úvod                                                                                                                   

K proběhlým změnám v zákonných předpisech

2.   Inventarizace po novele zákona o účetnictví                                         

3.  Novela daně z příjmů v roce 2012                                           

4. K cenám v transakcích mezi propojenými osobami                                                

5.      Obchodní judikatura – stanoviska NS k vybraných ustanovením

obchodního zákoníku                                                               

K navrhovaným změnám zákonů pro rok 2013 a následující:

6. DPH od roku 2013 – další upřesnění výhledu                                         

7. Daň z příjmů a Zákon o rezervách od roku 2013                                 

8. Zákon o dani darovací, dědické a z převodu nemovitostí                 

9. Vývoj sazeb ČNB a úroků z prodlení                                              

10. Novela Zák. 218/2000 Sb. o  rozpočtových pravidlech                         

 

Přílohy:

            Školení k účetní a daňové závěrce za rok 2012

            Bioplynová stanice – návrh zařazení komponent pro odepisování (BPS.doc)

      Snížená szaba DPH u siláží pro BPS (Siláž1.jpg, Siláž2.jpg)

      Metodický pokyn GFŘ – Úroky z posečkání, podpora de minimis (MP_15_2012.pdf)

      Zákon o rozpočtových pravidlech.pdf

 

říjen 2012 –vb-

Auditorská doporučení č. 2/2012
 
 1. Úvod                                                                                                                   

K proběhlým změnám v zákonných předpisech

2.   K potírání  švarcsystému                                                        

3.        K přenosu daňové povinnosti k DPH u stavební činnosti od 1.1.2012     

4. K DPH vracenému z předinsolvenčních pohledávek podle § 44                     

5.   DPH u zdravotních služeb od 1.4.2012                                         

6.   Kapesné a zahraniční stravné (sazba pro Irsko – upřesněna)         

7.      Fotovoltaické elektrárny                                                       

8.   Změna zákona o archivnictví                                                     

9.   Novela živnostenského zákona                                                      

K navrhovaným změnám zákonů pro rok 2013 a následující:

10. DPH od roku 2013                                                                     

11 Daň z příjmů od roku 2013                                                       

12. Sociální a zdravotní pojištění od roku 2013                                     

13. Důchodová reforma – zavedení II.pilíře od 1.1.2013                     

14. Snížení valorizací důchodů                                                                

15. Spotřební daně                                                                     

16.Daň z převodu nemovitostí                                                     

17. Nová struktura daňové správy                                                 

18. Novela Obchodního zákoníku (platební lhůty)                                

19. Novela v omezení plateb v hotovosti (350 tisíc Kč)                                   

Přílohy:

            Jak na švarcsystém (.pdf) – HK ČR

            Informace českého rybářského svazu k DPH (.pdf)

      Informace zdravotnictví  4/2012 (.pdf) MF ČR

            Zalohy na daň z příjmů – žádost o snížení  (.doc)
 
 
srpen 2012 –vb-
 
 
Auditorská doporučení č. 1/2012
 1. Úvod                                                                                                                  

 

2.   Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2011                      

      2a. Sazba daně z příjmů právnických osob                                            

      2b. Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky                       

      2c. Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky                                         

      2d. Odvody za neplnění pracovníků se ZPS za rok 2011                      

 

3.  Změny sazeb a zákonných limitů, účinné od 1.1.2012                                  

      3a. Sazby daně z příjmů                                                             

3b. Minimální mzda                                                                       

3c. Redukční hranice pro nemocenské a důchod                                  

      3d. Sazby tuzemských cestovních náhrad a stravného                      

      3e. Sazby stravného v cizí měně                                           

      3f. Ceny PHM a  náhrady za užívání vozidla                                

      3g. Náhrady za pracovní neschopnost a karanténu                                        

 1. Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a statutárů                                 

4a. Maximální vyměřovací základy                                                                       

4b. Zdravotní pojištění                                                                                  

4c. Sociální pojištění zaměstnanců                                                                

4d. Sociální pojištění statutárních zástupců                                                                

4e. Rozhodný příjem pro ZMR                                                              

       

5.      Zdravotní a sociální pojištění OSVČ                                                

6.   Změny v účetních předpisech pro podnikatele pro rok 2012               

7.   Změny v daních z příjmů pro rok 2012                                       

8.   Nový pokyn GFŘ D-6 – komentář k daním z příjmů                   

 

9.      Písemnosti a dokumenty potřebné k auditu                                   

9a. Písemnosti určené k založení u auditora                                  

9b. Písemnosti určené k nahlédnutí                                               

 

 

Přílohy (v elektronické podobě) – vzory písemností účetní závěrky:

Rozvaha 2011                      (změny modře)

Výkaz zisku a ztráty 2011      (změny modře)      

Příloha k účetní závěrce            (změny modře)

Výroční zpráva

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Prohlášení k auditu

Ujištění právního zástupce firmy pro auditora

Rozhodnutí nejvyššího orgánu o rozdělení zisku (sam.: družstvo, obch.společnost)

Určení auditora.doc

 

Leden 2012 –vb-

 

Ročník 2011

Auditorská doporučení č. 4/2011

1.    Úvod                                            

2.   Ekonomické a daňové podmínky roku 2011 a výhled              

3.    Upozornění k možnosti daňového odpisu promlčených pohledávek      

4.    Změny ve zdravotním a sociálním pojištění pro rok 2012              

5.    Obchodní zákoník – novela 2012                        

6.    DPH a stavebně-montážní práce od roku 2012                

7.    Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob                

8.    Novela zákona o přeměnách společností                    

9.     Malá důchodová reforma                            

10.     Změny v cestovních náhradách od roku 2012                
Přílohy (v elektronické podobě):

Upozornění GFŘ a MF  k režimu přenosu daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků (informace GFŘ)
Formulář pro výpočet odložené daně za rok 2011 (.xls)
Sazby DPH pro siláž (.jpg 2 stránky)
Sazby DPH pro pelety (.pdf 2 stránky)
Položka 2303 – Krmiva pro zvířata (.doc)
PF2012 (.pdf)
 
Prosinec 2011 –vb-

Auditorská doporučení č. 3/2011

1.    Úvod                                            

2.   Změny v zákoně o DPH pro rok 2012                          
    2a. Změna snížené sazby z 10 na 14%                             
      2b. Definice technického zhodnocení TZ - § 4 odst.3                  
    2c. Pravidla pro provádění opravy ZD a DPH - § 42 odst.2 – nepřímé bonusy      
    2d. Předplacené komunikační služby - §45 odst.3                  
    2e. Dárkové poukazy (vouchery) – obecné pojetí  EU                  
    2f. Prokázání nároku na odpočet - § 73 odst.5                      
    2g. Upřesnění poměrného koeficientu odpočtu v prvém roce - § 75 odst.4      
    2h. Vyrovnání odpočtu DPH u krátkodobého majetku - § 77              
    2i.  Úprava odpočtu DPH u DM - § 78                          
    2j. Prodej DM v kontrolní lhůtě - § 78d                              
    2k. Zajištění DPH správcem daně - § 103                      
    2l. Ručení kupujícího při platbě na zahraniční účet § 109 odst.2              

3.     Legislativní změny již přijaté
3a.  Zákon o běhu bankovek č.136/2011 Sb.                      
3b.  Novela ZDP od 15.7.2011 – zákon č.188/2011 Sb.                    

4.    Projednávané změny zákonů
4a. Prodloužení již zavedených změn na rok 2012                  
4b. Novela ZDP v sazbové novele DPH                          
4c. Důchodová reforma od r.2013                         
4d. Sociální reforma 2012                             
4e. Novela obchodního zákoníku 2012                        
4f. Novela zákona o nemocenském pojištění                    
4g. Novela zákona o přeměnách společností                    
4h. Očekávané změny v daních z příjmů pro rok 2012                
4i. Záměr jednotného inkasního místa JIM                    
4k. Záměr daňové reformy 2013                        

5. Poznámky k soudním rozsudkům                            

6. Ještě k dani  nemovitostí od roku 2012                        

7. Novela Zákoníku práce od roku 2012                        


Přílohy:
Stanovisko GFŘ k sazbě DPH u slámy – vždy snížená sazba  (potvrzuje naše závěry k silážím: nerozhoduje způsob použití komodity, ale o její podstata: „nelze zohledňovat účel, k jakému je komodita použita“)

Harmonogram školení k účetní a daňové závěrce 2011 a změnám pro rok 2012


Říjen 2011 –vb-

 

Auditorská doporučení č. 2/2011

1.    Úvod                                           

2.   Změny v zákoně o DPH, účinné od 1.4.2011                     
    2a. Prodej odpadu – režim tuzemské reverse charge (§ 92)               
    2b. Odpočet DPH až po přijetí daňového dokladu (§ 72)                 
    2c. Odpočet je možný pouze ve výši zákonné sazby DPH (§73/6)         
    2d. Ručení za nezaplacenou DPH (§ 109)                     
    2e. Dílčí změny v rozsahu nároku na odpočet DPH                 
    2f. Opravy základu DPH a výše DPH (§ 42 a 43)                 
    2f1. Bonusy a skonta    (§ 42)                         
    2f2. Opravy chyb na daňových dokladech (§ 43)             
    2g. Možnost vrácení DPH z předinsolvenčních pohledávek (§ 44)         
    2h. Převod staveb, bytů a nebytových prostor po 3 letech od prvého užív. (§56)     
    2i. Odpočet DPH v poměrné výši (§75)                         
    2j. Použití DM pro smíšené účely (majetek vytvořený vl.činností) (§ 75)             
    2k. Odpočet DPH v krácené výši (§76)                         
    Další upozornění k problematice DPH – časté chyby
    2l. Poskytnutí práva na umístění reklamy, automatu, antény apod.         
    2m. Nákup a prodej staršího osobního automobilu                 
    2n.  Nákup služeb od dodavatele ze země mimo EU                

3.     Vybrané legislativní změny
3a.  Daně z příjmů                                
3b. Daňový řád                                     
3c. Zákon o platebním styku (limit 350 tis.Kč)                     
3d. Deregulace nájemného                            
3e. Zákoník práce                                
3f. Malá důchodová reforma                            
3g. Životní minimum                                
3h. Zemědělské dotace                                 
3i. K připravované daňové reformě                        

4.    Novela zákona o dani z nemovitostí od roku 2012
4a. Obsah novely                                
4b. Názor autora příspěvku                            
4c. Výklad některých problematických ustanovení (do 31.12.2011)         
4d. Výtah z důvodové zprávy k novele zákona                     

Přílohy (v elektronické podobě):
Stanovisko GFŘ k problematice souběhu funkcí
Informace GFŘ k bonusům a skontům z hlediska DPH
Informace GFŘ k aplikaci § 44 ZoDPH – vracení DPH u pohledávek v insolvenci

Rozbor zařazení siláží pro BPS z hlediska sazby DPH
Odpověď MF ČR na zařazení siláží pro BPS

Novela zákona o dani z nemovitostí, účinná od roku 2012
Důvodová zpráva k novele zákona o dani z nemovitostí
Stavební zákon (§ 2 a 3)

červen 2011 –vb-

Auditorská doporučení č. 1/2011

1.   Úvod
2.   Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2010                          
      Sazba daně z příjmů pro rok 2010                                                                 
      Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky                                
      Odvody za neplnění pracovníků se ZPS                                                       
      Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky                                                         
 
3. Změny sazeb a zákonných limitů, účinné od 1.1.2011                                   
      Sazby daně z příjmů, minimální mzda, redukční hranice                               
      Sazby cestovních náhrad a stravného                                                            
      Vyměřovací základ a pojistné, zdravotní pojištění zaměstnanců                  
      Sociální pojištění zaměstnanců                                                                      
      Náhrady za pracovní neschopnost a karanténu                                             
      Zdravotní a sociální pojištění OSVČ                                                            
 
4.   Změny v účetních předpisech pro podnikatele (ZoÚ, vyhláška)                
 
5.   Upozornění na nový formulář DPH v roce 2011                                        
 
6.   Připomenutí některých principů pro sestavení účetní závěrky                    
 
7.   Písemnosti a dokumenty potřebné k auditu                                                
 
Přílohy (v elektronické podobě):
 
Osnova přílohy k účetní závěrce
Základní osnova výroční zprávy
Osnova zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 Pokyn D-346 – Změna ve výpočtu srážkové daně oproti daňovému řádu
 
leden 2011 -vb-

Ročník 2010

Auditorská doporučení č.4/2010

 1. Úvod                                                                                                             
 2.  Úsporná opatření v zákonech v působnosti MPSV pro rok 2011                 
 3. Zákon o daních z příjmů pro rok 2011                                                          
 4. Novela zákona o rezervách pro rok 2011                                                    
 5. Omezení podpor a odvod z příjmů solárních elektráren                            
 6. Vnitropodnikové spořitelny                                                                         
 7. Daňový řád                                                                                                  
 8. Přehled zbývajících školení k účetní závěrce za rok 2010

  prosinec 2010 -vb-              

 Auditorská doporučení č.3/2010

      1. Úvod                                                                                                                

      2.Návrhy změn zákona o daních z příjmů                                                        

      3.Změny a návrhy změn zákona o DPH                                                           

          K odvodu DPH ze soukromých jízd zaměstnance                                       

      4.Návrhy změn zákona o účetnictví                                                               

5.Stanovení základu daně z příjmů  (výtah ustanovení ZDP)                           

6.K závazkům z transformace družstev                                                         

   Senátní návrh novely transformačního zákona                                            

7.   Upozornění k dotaci na podporu produkce mléka                                      

      8.Školení k účetní závěrce za rok 2010                                                           

 

 Přílohy:

Finanční majetek  (účasti) – účtování a zdanění za rok 2010 (pomůcka)

Návrh interpretace NUR NI-38 – Zúčtování závazků z rozdělení VK

Náplň strany 2 DPPO  (pomůcka)

Tabulka pro výpočet zrychlených odpisů (pomůcka)

 

 

listopad 2010 -vb-

 

Auditorská doporučení č. 2/2010

 

1. Úvod                                                                                           

 

2. Co zemědělci v současné době nejvíce potřebují                             

 

3. Alternativní zdroje elektrické energie                                                          

 

4. Vnitřní směrnice pro zemědělské organizace, které provozují BPS                          

 

5. Novela obchodního zákoníku zákonem č.240/2009 Sb.                                

 

6. K výplatě dividend mimořádnou VH – stanovisko Nejvyššího soudu  

 

7. Změna ve výpočtu úroků z prodlení                                                                   

 

8. Vývoj sazeb ČNB a finančního trhu (sazby úroků)                                       

 

9. Investiční návratnost BPS a FVE v příkladech      

 

 31.08.2010 –vb-                        

 

Auditorská doporučení č. 1/2010

1. Úvod                                                                                           

 

2. Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2009                      

      Sazba daně z příjmů pro rok 2009                                                     

      Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky                       

      Odvody za neplnění pracovníků se ZPS                                            

      Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky                                         

 

3. Změny zákonných limitů, účinné od 1.1.2009                                           

      Sazby daně z příjmů, minimální mzda, redukční hranice                           

      Sazby cestovních náhrad a stravného                                        

      Vyměřovací základ a pojistné, zdravotní pojištění zaměstnanců                 

      Sociální pojištění zaměstnanců                                                     

      Náhrady za pracovní neschopnost a karanténu                              

      Zdravotní a sociální pojištění OSVČ                                                

 

4. Závazky za majetkové podíly z transformace a promlčecí lhůta                

Sdělení MF ČR ke zrušení pokynu D-108                                                

 

5. K účetnímu a daňovému řešení závazků za majetkové podíly             

 

6. Interpretace NÚR I-15 Zúčtování nevyplacených podílů na zisku                       

 

7. Zákon o platebním styku a vnitropodnikové spořitelny                               

            Stanovisko MF FAU k problematice podnikových spořitelen                    

 

8. Zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti                           

 

9. Upozornění na nový formulář DPH od roku 2010                                       

 

10.Písemnosti a dokumenty potřebné k auditu                                           

 

Přílohy (v elektronické podobě):

Osnova přílohy k účetní závěrce.doc

Základní osnova výroční zprávy.doc

Osnova zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.doc

Vzor prohlášení k auditu.doc

Odložená daň 2009.xls + upřesnění.pdf

Vybraná ustanovení zákonů (elektronické přílohy):

ZPS – zákon o platebním styku.pdf

AML - zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.pdf

Stanovisko MF k soc.pojištění 2007.pdf