Auditorská doporučení 1994-2005

 

R O Č N Í K     1 9 9 4

 

 

Auditorská doporučení č. 1/94

1. Zdaňování transformačních podílů

2. Pronájem majetkových podílů

3. Auditorská doporučení

3.1 Rezerva na opravy hmotného investičního majetku

3.2 Odpisový plán

3.3 Doporučená evidence hmotného investičního majetku z hlediska průkaznosti odpisů účetních a daňových

3.4 Daňová a účetní ztráta

3.5 Účtování pronájmu

3.6 Zúčtování pohledávek a závazků v cizí měně

 

 

Auditorská doporučení č. 2/94

1. Inventury

2. Účtování v cizích měnách

3. Účtování úroků z prodlení a smluvních pokut

4. Započítávání odpisů z pronajatého majetku u nájemce

5. Odpovědi na dotazy klientů

 

 

Auditorská doporučení č. 3/94

1. Odpisový plán - vzorový návrh

2. Normy mank a přirozených úbytků a jejich účtování

3. Zdanění majetku při ukončení členství v družstvu

4. Účtování při převzetí restitučního závazku

5. Odpis pohledávek (prodej)

6. Archivace

 

 

Auditorská doporučení č. 4/94

1. Finanční analýza a účetní rozbory

Tabulka peněžních toků

Rozbor pohledávek a závazků

       Rozbor stavu zásob a nedokončené výroby

       Srovnání účetních cen a realizačních (tržních) cen stálých aktiv

 

 

Auditorská doporučení č. 5/94

1. Účtování pořizovací ceny majetku získaného formou „čtyřdohody“

2. Restituční a transformační nároky a podíly oprávněných osob - účtování z hlediska povinné osoby

3. Nákup a prodej pohledávek vzniklých podle zákona o půdě a z transformace družstva (z hlediska nabyvatelů)

4. Vytváření opravných položek k pohledávkám a uznávací dopisy k pohledávkám po splatnosti

5. Nákup, prodej a přecenění cenných papírů

6. Zúčtování akcií Agrobanky, získaných bezúplatně

7. Cenové odchylky při oceňování zásob (kalkulace vnitropodnikových pořizovacích nákladů)

8. DPH a náklady na reprezentaci

9. Účtování o směnkách

10. Modernizace, rekonstrukce a oprava investičního majetku

11. Cestovné na Slovensko

12. Zúčtování dotace na „ekonomickou újmu“

13. Doporučení všem klientům Organizační kanceláře Praha

14. Upozornění k roční závěrce účetních jednotek

15. Seminář „Účetní závěrka za rok 1994“

 

 

 

 

R O Č N Í K     1 9 9 5

 

 

Auditorská doporučení č. 1/95

1. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 1995

2. Základní změny v DPH od 1. 1. 1995

3. Dodatečné vyměření DPH

4. Reprodukční pořizovací cena

5. Zvláštní sazba daně z příjmů u pronájmu pro poplatníky, kteří nemají na území ČR bydliště, ani se zde obvykle nezdržují

6. Zúčtování přijatých dotací

7. Vypořádací podíly a podíly na zisku - účtování a zdaňování

8. Odměny členům kolektivních statutárních orgánů (představenstvu, dozorčí radě, kontrolní komisi apod.)

9. Odpovědi na dotazy účastníků školení roční závěrky

10. Sestavení přehledu o peněžních tocích

 

Auditorská doporučení č. 2/95

1. Změny v účtové osnově od roku 1995

2. Silniční daň od 1. 1. 1995

3. Daň z nemovitostí od 1. 1. 1995

4. Změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu

5. Odměny členům statutárních orgánů (představenstvu, dozorčí radě, kontrolní komisi apod.), včetně placení pojistného

6. Vnitropodnikové směrnice

7. Sdělení pro účtování přijatých dotací

8. Uplatňování DPH u závodního stravování

9. Nákup a prodej cenných papírů z hlediska daně z příjmů

10. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

11. Změny v daňovém a účetním odepisování investičního majetku

12. Povinnost zveřejňovat účetní závěrku

13. Odpovědi na nejčastější dotazy

 

 

Auditorská doporučení č. 3/95

1. Novela zákona 586/1992 - Daň z příjmů, změny platné ještě pro rok 1995

2. Novela zákona o rezervách - odpis nedobytné pohledávky

3. Novela DPH pro rok 1995

4. Poznámky k vnitropodnikovému účetnictví

5. Nakládání s majetkovými podíly v družstvech

6. Postoupení leasingové smlouvy

 

 

Auditorská doporučení č. 4/95

1. Daň dědická a darovací z majetkových podílů oprávněných osob

2. Doporučení ke zjišťování vypořádacích podílů v případě zemřelých členů družstva pro potřeby dědického řízení

3. Praktický postup při odpisu a tvorbě opravných položek k neuhrazeným pohledávkám

4. Nabídka programového řešení - program POHLEDÁVKY

5. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

6. Poskytování ochranných nápojů pro práci v horkých provozech

7. Uplatňování daňových nákladů za rok 1995

8. Návrh dopisu pro uznání závazku dle Obchodního zákoníku

9. Písemnosti a dokumenty potřebné k auditorskému ověření účetní závěrky

10. Předpokládané termíny auditorských prověrek v jednotlivých krajích

 

R O Č N Í K     1 9 9 6

 

Auditorská doporučení č. 1/96

1. Informace ke stanovení daňového základu za rok 1995

2. Roční zúčtování mezd pracovníků

3. Oznamovací povinnost podle zákona č. 337/1992 Sb. §34 odst. 5

4. Inventarizace majetku a závazků

5. Zveřejňování údajů z účetní závěrky

6. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 1996

7. Změny v zákoně o dani z příjmů platné od 1. 1. 1996

8. Změny v zákoně o DPH platné od 1. 1. 1996

9. Změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na statní politiku zaměstnanosti

 

 

Auditorská doporučení č. 2/96

1. Stanovisko k rozpouštění restituční rezervy

2. Úvaha nad vypořádáváním restitučních a transformačních podílů oprávněných osob

3. Poznámky k účetní a daňové závěrce za rok 1995

4. Daně při vstupu do likvidace

5. Novela zákona o konkurzu a vyrovnání

6. Úprava daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí

7. Nabídka programu „Kalkulace“

 

 

Auditorská doporučení č. 3/96

1. Prokazování vlastnictví k nemovitostem

2. Změny v silniční dani v roce 1996

3. Úprava daně dědické a darovací z majetkových podílů v družstvech

4. Tabulky pro výpočet zrychlených daňových odpisů

5. Vybrané poznatky z auditorských ověření účetních závěrek

6. Některé změny v novele Obchodního zákoníku

7. Úplná znění zákonů, které vyšly v roce 1996

8. Poskytování ochranných nápojů

9. Doporučení vedení inventurních karet zákonných rezerv

10. Dotazy a odpovědi

 

 

Auditorská doporučení č. 4/96

1. Povinnosti vyplývající z novely Obchodního zákoníku

2. Upozornění na některá ustanovení Obchodního zákoníku pro akciové společnosti

3. Závěrkové práce v účetní závěrce roku 1996

4. Nová podoba přehledu o peněžních tocích

5. Dohoda o hmotné odpovědnosti

R O Č N Í K     1 9 9 7

 

 

 

Auditorská doporučení č. 1/97

1. Písemnosti potřebné k auditorskému ověření účetní závěrky

2. Změny v účetní evidenci podnikatelských subjektů platné již pro rok 1996

3. Vzor „Příloha k účetní závěrce“

4. Změny v účetní evidenci podnikatelských subjektů platné pro rok 1997

5. Rezervní fond obchodních společností a nedělitelný fond družstva

6. Vzor „Prohlášení“ k 31. 12. 1996

 

 

Auditorská doporučení č. 2/97

1. Zveřejňování údajů u účetní závěrky

2. Převody členských práv a vypořádacích podílů v družstvech

3. Postoupení pohledávek oprávněnou osobou

4. DPH při pronájmu a převodu nemovitostí

5. Změna obchodního jména společnosti a družstva

6. Účtování při leasingových smlouvách

7. Účtování vkladu do majetku obchodní společnosti

8. Náležitosti účetních dokladů

9. Náležitosti daňového dokladu z hlediska DPH

10. Vybrané body z návrhu novely zákona o dani z příjmu

 

 

Auditorská doporučení č. 3/97

1. Návratné finanční výpomoci poskytnuté MZe a jejich účtování

2. Účtování „částečného zmírnění škod“ v RV v důsledku povodní

3. Pokyn MF ČR D-154 pro uplatňování DPH při poskytování pomoci obětem záplav

4. Škody vzniklé v důsledku záplav

5. Bezproblémové placení daní

6. Mezinárodní pronájem pracovní síly

7. Účtování mezinárodního pronájmu pracovní síly

8. Zdanění odměny za zprostředkování ve vztahu k Ukrajině

9. Novela daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí

10. Novela zákona o daních z příjmů

11. Doporučení akciovým společnostem ke zřízení analytických účtů

12. Pokyn MF ČR D-156 o promítnutí daně z nemovitosti

13. Vybrané odpovědi z dotazů klientů

14. Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku

 

Auditorská doporučení č. 4/97

1. Zdaňování nerezidentů z příjmů ze služeb dosažených v ČR

2. Změny v zákonu o daních z příjmů platné od 1. 1. 1998

3. Novela zákona o DPH platná od 1. 1. 1998

4. Novela zákona o rezervách

5. Vyhláška MPSV ČR č. 180/1997

6. Novela trestního zákona

7. Jednání podnikatelských subjektů

 

 

 

R O Č N Í K     1 9 9 8

 

 

Auditorská doporučení č. 1/98

1. Písemnosti potřebné k auditorskému ověření účetní závěrky

2. Poznámky k účetní a daňové závěrce za rok 1997

3. Zveřejňování údajů z účetní závěrky

4. Přehled diskontních sazek dle ČNB

5. Účtování a zdaňování vybraných finančních operací v roce 1998

6. Úpravy postupů účtování pro podnikatele od 1. 1. 1998

7. Půjčky, výpůjčky a pronájmy

8. Odpovědi na dotazy

9. Upozornění uživatelů UOK

 

 

Auditorská doporučení č. 2/98

1. Novela zákona o konkurzu a vyrovnání od 1. 4. 1998

2. Účtování bonifikací k návratným finančním výpomocím poskytnutým na hmotný investiční majetek

3. Aktuální poznámky k účetní a daňové závěrce

4. Oceňování vlastních výrobků v zemědělských podnicích

5. Vytváření a změny základního jmění

6. Výhody a nevýhody leasingu

 

 

Auditorská doporučení č. 3/98

1. Vytváření a změny základního jmění akciové společnosti

2. Účetní závěrka a její zveřejňování

3. Novela zákona o cestovních náhradách

4. Změna zákona o silniční dopravě

5. Přihlášky pohledávek do konkurzu

6. Pokyn MF ČR D-166 (DPH u stravovacích služeb)

 

Auditorská doporučení č. 4/98

1. Novela daně z příjmů

2. Novela silniční daně

3. Novela daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí

4. Novela Obchodního zákoníku

5. Změny základního jmění v družstvu

6. Zdaňování úhrad nerezidentů

7. Odpočet úroků na bytové potřeby

8. Odpovědi na dotazy

 

 

Auditorská doporučení č. 5/98

1. Informace pro klienty - vzor auditorského výroku

2. Inventarizace hromadných zásob

3. Dokladová inventura pohledávek v roční závěrce

4. Promlčení pohledávek z obchodního styku - vzor uznávacího dopisu

5. Pohled auditora na zemědělské podniky

6. Evidenční karta leasingu - vzor karty

7. Nabídka - školení Praha - leden 1998

8. Nabídka - výroční zpráva, příloha k účetní závěrce na disketě

9. Nabídka - ORGIS - jednoduché účetnictví

 

 

 

 

 

R O Č N Í K     1 9 9 9

 

 

 

Auditorská doporučení č. 1/99

1. Písemnosti potřebné k auditorskému ověření účetní závěrky

2. Doplnění zákona o daních z příjmu s platností pro rok 1998

3. Pohledávky - opravné položky a odpisy

4. Účetní zachycení pronájmu

5. Zúčtování darů a sponzorských darů

6. Novela daně z příjmů - platná od 1.1.99

7. Vyhláška pro poskytování cestovních náhrad

8. Novela zákona o rezervách

9. K odměnám statutárních orgánů

10. Odpovědi na dotazy

11. Vzory „Souhrnné účetní doklady“

12. Vzor „Prohlášení účetní jednotky“

 

 

Auditorská doporučení č.2/99

 1. Jak dál v účetním odepisování investičního majetku (úvaha)
 2. Účtování „nakoupených“ podílů u povinné osoby
 3. Ještě k poskytování bezúročných půjček a jejich zdaňování darovací daní
 4. Zákon č.61/1999 Sb. - změny v nemocenském pojištění
 5. Sdělení uživatelům programů Organizační kanceláře Praha (přechod do r.2000)

 

 

Auditorská doporučení č.3/99

Změna adresy Organizační kanceláře Praha

Nabídka zpracování podílových listů

 1. Novela transformačního zákona zákonem č.144/1999 Sb.
 2. Novely zákona o dani z příjmu
 3. Novela zákona o zaměstnanosti
 4. Prominutí dluhu - odpis závazku
 5. Podmínky pro tvorbu opravných položek k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení
 6. Účetní a daňové dopady nepeněžních vkladů
 7. Vývoj diskontní sazby ČNB (pro stanovení obvyklé výše úroků z půjček spřízněných osob)
 8. Příklady k novele zákona o nemocenském pojištění

 

 

Auditorská doporučení č.4/99

1. K přípravě  účetní závěrky za rok 1999

2. ORGIS - postup při zpracování jednoduchého účetnictví  (peněžního deníku)

3. Zařazení krmných vozů do správné odpisové skupiny

4. Změna diskontní sazby ČNB  (od 27.10.1999)

5. Přehled  významných  změn   navrhovaných  připravovanou  novelou zákona  o účetnictví

6. Oceňování vnitropodnikových výkonů - vliv na hospodářský výsledek a daňový základ

7. Valorizace vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění  (Nařízení vlády č.247/1999Sb. Ze dne 11.11.1999)

8. Opakování nové adresy  Organizační kanceláře Praha

9. Nabídka  -  Školení ke změnám v zákonech a roční závěrce

 

 

R O Č N Í K     2 0 0 0

 

Auditorská doporučení č.1/2000

1. Písemnosti a dokumenty potřebné k audittorskému ověření účetní závěrky a Prohlášení poskytované v souvislosti s auditem účetní závěrky účetní jednotkou

2. Změny v zákoně o dani z příjmu pro zdaňovací období  1999  a  2000

3. Odpovědi na dotazy  (k DPH)

4. Změny  DPH  v roce 1999

5. Silniční daň  v roce 1999

6. Daň z nemovitostí  v roce 1999

7. Tvorba a čerpání zákonných rezerv na opravy HIM a jeho novelizované znění

8. Tvorba vyúčtování opravných položek k majetku

9. Důležité údaje platné  k 31.12.1999  a  od 1.1.2000

10. (kurz ČNB, zdrav. a soc. pojištění, nemocenské dávky, cest.náhrady, sazby stravného v cizí měně, sazby za užívání motor.vozidel zaměstnanců a ceny PH pro výpočet náhrad zaměstnancům)

11. Průměrné ceny PH pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované PH

12. Jak dále s vypořádáním oprávněných osob

13. Změny v postupech účtování pro podnikatelské subjekty platné od 1.1.2000

14. Majetkové podíly z transformace družstev

+

Příloha k auditorskému doporučení č. 1/2000

Přehled o peněžních tocích - ručně, snadno a rychle

 

 

Auditorská doporučení č.2/2000

1. Novela zákona o DPH platná od  1.4.2000

2. Novela spotřební daně

3. Zákon o živnostenském podnikání 455/91 Sb. - jeho velká novelizace

4. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

5. Co nám zbylo ze zákona 144/Sb. (novela zákona o transformaci družstev)

6. K dopadům zrušení zákona 144/99 Sb.

7. Odpočet 10 až 20 % nově pořízeného majetku od základu daně z příjmu

8. K pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

9. Opravné položky k pohledávkám

 

 

Auditorská doporučení č.3/2000

 1.  Novela zákona o konkursu a vyrovnání                                                              
 2.  Účtování „vratky“ spotřební daně                                                                        
 3.  Majetkové podíly z transformace družstev                                                         
 4.  Problematika zdaňování slovenských zaměstnanců                                          
 5.  K některým problémům a dotazům v roce 2000                                                 
 6.  Auditorské doporučení a E-mail                                                                           
 7.  Oznámení zákazníkům Organizační kanceláře Praha                                        

Auditorská doporučení č.4/2000

1. Účtování vydávání majetkových podílů                                                            

2. Inventura zásob                                                                                          

3. Předlužení společnosti nebo družstva a trestní zákon                                     

4. K inventarizaci závazků vyplývajících z nájmu zemědělské půdy

a dalších pozemků                                                                                          

5. Změna minimální mzdy od 1.7.2000                                                      

6. Nová pravidla pro povinné zaměstnávání občanů se ZPS                  

Pom.tabulky pro vyhodnocení povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS 

7. Účtování škod na nedokončené výrobě způsobených suchem          

8. Nabídka školení  Organizační kanceláře Praha

 

 

R O Č N Í K     2 0 0 1

 

 

Auditorská doporučení č.1/2001

1. Písemnosti a dokumenty potřebné k auditorskému ověření účetní závěrky a  Prohlášení poskytované v souvislosti s auditem úč.závěrky úč.jednotkou

2. Novela zákona o dani z příjmu pro rok 2000 a 2001                                   

3. Novela zákona o  DPH od 1.1.2001                                                                

4. Změny v účetnictví podnikatelů od 1.1.2001                                               

5. Důležité údaje platné k 31.12.2000 a od 1.1.2001                                       

(kursy  ČNB,  zdravotní pojištění,  nemocenské dávky,   cest.náhrady,   sazby stravného v cizí měně, sazby za užívání motor.vozidel zaměstnanců a ceny PH pro výpočet náhrad zaměstnancům od 1.1.2001)

6. Novela zákona o silniční dani                                                                         

7. Povinnosti zaměstnavatele v novém roce (platná od 1.1.2001)                 

8. Zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000Sb.                                         

9. Změna zákona o rezervách                                                                              

10. Novela obchodního zákoníku (část první)                                                     

11. Novela obchodního zákoníku (část druhá a třetí)                                         

12. Oznámení o změně                                                                                                        

 

Auditorská doporučení č.2/2001

1. Oceňování cenných papírů  od  1. 1. 2001                                          

2. Pronájem souboru movitých a nemovitých věcí                                  

3. Zaměstnanecké spoření  v roce 2001                                                   

4. Valné hromady  a  členské schůze                                                        

5. Nezapomeň  (úpravy stanov do 31.12.2001 a zaslání na Obch.rejstřík)   

6. Novela obchodního zákoníku  - nové pojmy a principy                       

7. Ovládací smlouva                                                                                        

8. Ovládací smlouva  (vzor)                                                                                       

9. Zamyšlení (Kodex správy a řízení společnosti)

 

Auditorská doporučení č.3/2001

1. Novely zákona  o dani  z příjmů  a  některých  dalších zákonů s účinností od  1. 5.  a  1. 6. 2001

2. Správné zaúčtování smlouvy o převodu zisku mezi ovládanou a ovládající osobou

3. Zachycení pronajatých  zemědělských pozemků v účetnictví             

4. Poznámka k účtování smluvních pokut a úroků z prodlení                  

5. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným po novele obchodního zákoníku

6. SMĚNKY - základní pojmy a výrazy                                                       

7. Tabulka diskontních sazeb  ČNB                                                             

8. Výklad MF ČR k vymezení data předání automobilu - leasingové věci

9. Dohoda o hmotné odpovědnosti                                                                          

10. Účtování snížení kupní ceny souboru majetku                                     

11. Účtování odvodů do státního rozpočtu podle zákona  o zaměstnanosti

12. Příloha č.1  (k  add 10 - Účt.sníž.kupní ceny)                                       

 

 

Auditorská doporučení č.4/2001

1. Novela zákona o účetnictví,   platná od  1. ledna  2002                                   

2. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným po novele obchoního zákoníku

3. Přijímání vkladů zaměstnavatelem od zaměstnanců                             

4. Zvýšení spotřební daně u technického benzinu a mazadel                  

5. SMĚNKY - účetní zachycení a daňové dopady                                      

6. Finanční analýza                                                                                        

 

 

R O Č N Í K     2 0 0 2

 

Auditorská doporučení č.1/2002

 1.  K povinnosti auditu účetní závěrky za rok 2001                                       

2.

3.

4.

5.   K zákonným rezervám na opravy majetku                                                   

 1.  Exekuce – účinný pomocník věřitelů                                               

7.    Komentář k tabulkám pro výpočet odložené daně                            

8.    Tabulky pro výpočet odložené daňové povinnosti                                         Příloha:  Prohlášení vedení účetní jednotky  k  auditu účetní závěrky  za rok 2001         
Auditorská doporučení č.2/2002

1. Silniční daň v roce 2002                                                                              

2. Daň z nemovitostí u chovných rybníků v roce 2002                             

3. Odložená daň                                                                                                 

4. Reálná cena majetkových účastí                                                                

5. Změny diskontní sazby ČNB v roce 2001 a 2002                                   

6. Mezinárodní účetní standardy - jak se lišíme                                          

7. Vnitropodnikové předpisy pro podvojné účetnictví                             

8. Zamyšlení na konci auditů za rok 2001 ...                                             

 

Ročník 2003

 

Auditorská doporučení č. 1/2003

1.      Údaje vztahující sek účetní závěrce za rok 2003 (odvod za nesplnění počtu zaměstnanců se ZPS, kursy devizového trhu, průměrné ceny PHM pro výpočet náhrady výdajů za rok 2002, upozornění na povinnost kategorizace prací)

2.      Změny zákonů, vyhlášek a předpisů, účinné dne 1.1.2003 (sazby cest. Náhrad a stravného, sociální a důchodové zabezpečení, zdravotní pojištění, zákon o dani z nemovitosti, diskontní sazby, sazby stravného a očekávané změny zákonů)

3.      Rating podniku

4.      Písemnosti potřebné k auditu účetní závěrky

 

 

Auditorská doporučení č. 2/2003

1.      Změna zákona o DPH

2.      Návrh vnitropodnikových směrnic

2.1  Oběh dokladů v účetní jednotce (vzor)

2.2   Podpisový řád a podpisové vzory a kompetenční řád (vzor)

2.7 Dlouhodobý majetek a jeho odepisování

2.11 Směrnice pro vyplácení cestovních náhrad

2.17 Směrnice pro používání účtů časového rozlišení

2.18 Směrnice pro archivaci účetních dokladů

2.19 Směrnice pro rozlišení pohledávek a závazků

3.      Finanční analýza – Ekonomická přidaná hodnota

 

 

Auditorská doporučení č. 3/2003

1.      Důležité – ještě ke změně zákona o DPH

2.      Pokračování vzorových vnitropodnikových směrnic

2.1. Oběh dokladů v účetní jednotce    AD2/2003

2.2 Podpisový řád a podpisové vzory, kompetenční řád    AD2/2003

2.3.  Hmotná odpovědnost – vzor dohody o hmotné odpovědnosti

2.4.  Směrnice pro vedení operativní evidence a podrozvahových účtů

2.5.  Evidence a odepisování drobného dlouhodobého majetku

2.6.  Účtování finančního majetku

2.7.  Dlouhodobý majetek a jeho odepisování (Odpisový plán) AD2/2003

2.8.  Směrnice pro inventury

2.9.  Oceňování zásob

2.10.        Normy přirozených úbytků

2.11.        Směrnice pro vyplácení cestovních náhrad    AD2/2003

2.12.        Vedení nájemných smluv

2.13.        Směrnice pro kurzové přepočty a zúčtování kurzových ztrát/zisků

2.14.        Směrnice pro vytváření rezerv

2.15.        Směrnice pro vedení leasingu (finančního pronájmu)

2.16.        Směrnice pro vytváření opravných položek, vymáhání pohledávek a jejich odepisování

2.17.        Směrnice pro používání účtů časového rozlišení      AD2/2003

2.18.        Směrnice pro archivaci účetních dokladů     AD2/2003

2.19.        Směrnice pro rozlišení pohledávek a závazků     AD2/2003

2.20.        Skartační řád 

2.21.        Spisový řád

3.      K účtové osnově a výkazům pro rok 2003

4.      Vládní návrh reformy veřejných financí

5.      Další změny diskontní sazby ČNB

6.      Přehled školení

 

Přílohy: 

                    č.1 ke školení v Praze – kopie z mapy – okolí VŠE

             Č.2 Evidenční kara leasingové smlouvy

              Č.3 Evidenční karta zákonné rezervy

               Č.4Cenné papíry a účasti – účtování a oceňování

 

 

Auditorská doporučení č. 4/2003

1.      K sestavení účetní závěrky za rok 2003

2.      Zjišťování a účtování odložené daně – praktická pomůcka

3.      Změna zákona o dani z příjmu od 1.1.2004

4.      Změna zákona o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu

5.      Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

6.      Novela zákona o účetnictví

7.      Přehled o peněžních tocích

 

Přílohy:

Přehled o peněžních tocích za období od…….do…….

Tabulka pro nápočet z rozvahy do 1.sloupce přehledu o peněžních tocích

Tabulka pro nápočet do 2.sloupce přehledu o peněžních tocích

Pracovní formulář pro sestavení přehledu o peněžních tocích za období…..

Výpočet odložené daně z příjmu ke dni3.12.2002

Výpočet odložené daně z příjmu ke dni 31.12.2003

 

 

 

Ročník 2004

 

Auditorská doporučení č. 1/2004

 1. Údaje vytahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2003 (odvod za nesplnění počtu zaměstnanců se ZPS, kursy devizového trhu, neúčetní jednotky, průměrné ceny PHM pro výpočet náhrady výdajů za rok 2003)
 2. Změny dalších zákonů, vyhlášek a předpisů, účinné od 1.1.2004 (minimální mzdy, sazby cestovních náklad a stravného, sazby stravného v cizí měně pro rok 2004, upozornění na nové vyhlášky k vrácení spotřební daně, úpravy výpočtu nemocenského, zaměstnávání důchodců a posun důchodového věku, vedení evidenčních listů důchodového pojištění OSVČ/zdravotní pojištění a sociální pojištění/)
 3. Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a změna zákona o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění od 1.1.2004
 4. Změny v účetnictví podnikatelů od 1.1.2004
 5. Ještě k zákonům o daních z příjmu id 1.1.2004
 6. Písemnosti a dokumenty potřebné k auditorskému ověření účetní závěrky
 7. Zjišťování odložené daně – dopřesnění
 8.  

Příloha:

Pracovní formulář pro výpočet odložené daně

 

 

Auditorská doporučení č. 2/2004

 1. Novela zákona o silniční dani
 2. Euronovela zákona o DPH
 3. Vybrané principy euronovely DPH
 4. Změna zákona o DPH

I.Územní působnost

II.Osoby

III.Sazby daně

IV.Kurz a cizí jazyk

V.Předmět daně

VI.Dodání zboží

VII.Místo plnění

VIII.Pořízení nových dopravních prostředků v rámci EU

IX.Osvobozená plnění

X.Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň

XI.Základ daně

XII.Výpočet daně

XIII.Nárok na odpočet daně

XIV.Úprava odpočtu daně a vyrovnání odpočtu u dlouhodobého majetku

XV.Placení daně

XVI.Zvláštní režimy

XVII.Daňová přiznání, souhrnné přiznání, zdaňovací období

XVIII.Přechodná ustanovení

XIX.Na závěr některé nejasnosti

XX.Příloha č. 1 – Návrh nového tiskopisu přiznání k DPH

XXI.Příloha č. 2 – Souhrnná hlášení – informace, podání.

 1. Nový tiskopis DPH – obsahová analýza (z tabulky je patrné, kdy se DPH odvádí a kdy může vznikat nárok na odpočet+logické uspořádání nového tiskopisu)

 

Přílohy:

 1. Pokyny k vyplnění tiskopisu přiznání k DPH  ( z  http://www.mfcr.cz/)
 2. Příklad vyplnění přiznání k DPH  (z  http://www.mfcr.cz/)
 3. Souhrnné hlášení k DPH – vzor plnění

Pravá strana tiskopisu

Pokyny k vyplnění (kódy zemí EU)

 1. Dopis PGRLF ke zdaňování prominutí povodňových půjček

 

 

Auditorská doporučení č. 3/2004

 

1.Vybrané poznatky z aplikace nového zákona o DPH                                         

2.Další poznatky a pokyny k DPH                        

 

3.Omezení hotovostních plateb                                                                         

4.Změny v pracovním právu                                                                                 

5.Novela zákona o pojistném na zdravotní pojištění zák.č.438/2004 Sb.                       

6.Silniční daň – pokyn D – 270                                                                          

7.Novela zákona o spotřebních daních – návrh                                                  

8.Novela transformačního zákona – informace                                                   

9.Další změny diskontní sazby ČNB                                                                  

10.Hierarchie předpisů  pro účetnictví podnikatelů od 1.1.2004                                     

11.Rozčlenění účetních jednotek pro systém podvojného účetnictví                 

 

12.České účetní standardy – stručná charakteristika                                        

ČÚS č.001 – Účty a zásady účtování na účtech                                                 

ČÚS č.002 – Otevírání a uzavírání účetních knih                                             

ČÚS č.003 – Odložená daň                                                                                

ČÚS č.004 – Rezervy                                                                                         

ČÚS č.005 – Opravné položky                                                                           

ČÚS č.006 – Kursové rozdíly                                                                             

ČÚS č.007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem                               

ČÚS č.008 – Operace s cennými papíry a podíly                                               

ČÚS č.009 – Deriváty                                                                                         

ČÚS č.010 – Zvláštní operace s pohledávkami (odpis starého bloku)                

ČÚS č.011 – Operace s podnikem                                                                      

ČÚS č.012 – Změny vlastního kapitálu                                                              

ČÚS č.013 – Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek                                                

ČÚS č.014 – Dlouhodobý finanční majetek                                                       

ČÚS č.015 – Zásoby                                                                                           

ČÚS č.016 – Krátkodobý finanční majetek a kr.bankovní úvěry                       

ČÚS č.017 – Zúčtovací vztahy                                                                           

ČÚS č.018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky                                        

ČÚS č.019 – Náklady a výnosy                                                                          

ČÚS č.020 – Konsolidovaná účetní závěrka                                                      

ČÚS č.021 – Některé postupy při vyrovnání, konkursu či likvidaci                   

ČÚS č.022 – Postup při inventarizaci při převodech majetku státu                    

ČÚS č.023 – Přehled o peněžních tocích                                                                       

  

    Finanční majetek – tabulka zaúčtování                                                                 

 

 

Auditorská doporučení č. 4/2004

 

 

1)Rozčlenění účetních jednotek (oprava k Audop 3/2004)                               

2)Změny v povinném přechodu na podvojné účetnictví                                              

3)Změny zákona o daních z příjmů proběhlé v roce 2004                                           

4)Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2005                                                         

5)Novela zákona o DPH pro rok 2005                                                           

6)Majetkové podíly z transformace družstva – přehled zdaňování               

7)Rozhodčí řízení – nástroj na efektivní a rychlé řešení obchodních                           

      a majetkových  sporů

 

 

Ročník 2005

 

Auditorská doporučení č. 1/2005

 

 1. Úvodem poděkování                                                                                      

2.   Ještě k novele ZoDP účinné od 1.1.2005                                                      

3.   K zákonu o DPH                                                                                           

4.   Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce roku 2004                             

      Odvod za nesplnění počtu zaměstnanců se ZPS                                           

      Kursy devizového trhu                                                                                  

      Průměrné ceny PHM pro náhrady FO za rok 2004                                       

5.  K silniční dani za rok 2004                                                                            

6. K dani z nemovitostí od 1.1.2005                                                                   

7. Změny dalších vyhlášek a předpisů, účinné od 1.1.2005                              

      Minimální mzda                                                                                           

      Sazby cestovních náhrad PHM a stravného                                                

      Sazby stravného v cizí měně – EU a změny od 1.1.2005                                                    Změny v pojištění OSVČ: zdravotní, sociální, min.roční základ daně  

8.  Rozhodčí řízení – nástroj na efektivní a rychlé řešení obchodních sporů    

9.  Změna postupů účtování pro nevýdělečné organizace od 1.1.2005            

10. Zjištění stavu odložené daně k 31.12.2004                                                 

11. Písemnosti a dokumenty potřebné k auditu účetní závěrky za rok 2004    

12. Přehled daňových odpisů  od roku 2005 ve skupinách 1 až 3                    

 

Přílohy:

 

Odložená daň k 31.12.2004 – pracovní formulář

Prohlášení vedení účetní jednotky k auditu

Prohlášení vedení ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

 

 

Auditorská doporučení č. 2/2005

 

 

 1. Dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu                 

methylesteru řepkového oleje

2.   Dotace na plochu pro rok 2005 a 2006                                                                                                                       

3.  Provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce                       

4.  Poskytnutí dotace na produkci včelařských produktů                                   

5.  Nová povinnost v nemocenském a důchodovém pojištění                             

 1. Úprava rozhodné částky pro celkovou výši mzdových nároků                    

vyplacených jednomu zaměstnanci

7.  Změna zákona o DPH  (drobná úprava od 1.4.2005)                                                

8.Úprava výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku                          

9.Obchodní zákoník novelizován                                                                     

10.Zdravý-nemocný, aneb pohled na finanční zdraví podniku pomocí                      

finanční analýzy

 

Přílohy:

 

Odpověď na zajímavý dotaz                                                                             

Oznámení našim zákazníkům o vyškolení auditora  Organizační kanceláře     

k možnosti  vykonávat  „ověřování projektů na čerpání prostředků z fondů Evropské unie“.

 

Auditorská doporučení č. 2a/2005

 

1.   Úvod                                                                                                             

 

2.   Změny daňových zákonů a dalších předpisů                                                            

      K dani z nemovitostí                                                                                     

      K dani z příjmů                                                                                                        

                  Zdaňování dividend – upřesnění                                                        

K zákonu o DPH                                                                                           

                  DPH a dotace                                                                                    

                  DPH u staveb                                                                                    

                  DPH a ubytovací služby                                                                    

      K zákonu o správě daní a poplatků                                                               

                  Evidence plateb v hotovosti – nová povinnost                                  

                  Nová příloha k žádosti o prominutí penále                                        

      Správní poplatky                                                                                           

      Registrační pokladny                                                                                     

      Změna v tzv.“švarcsystému“                                                                         

      K odvodům za nesplnění počtu zaměstnanců se ZPS                                   

      Zdravotní pojištění                                                                                        

 

3.   Nová povinnost u sociálního pojištění                                                          

 

4.   Novela obchodního zákoníku                                                                       

                  Obchodní rejstřík                                                                               

                  Vytěsnění minoritních akcionářů                                                     

5.  Úprava úroků z prodlení                                                                              

6. Vývoj sazeb ČNB (pro úroky z prodlení a z půjček)                                    

7. Stanovisko MF ČR k oceňovacím rozdílům a derivátům                             

 

    Finanční majetek – oceňování a účtování v roce 2005

 

Auditorská doporučení č. 3/2005

 

 1. Úvod                                                                                                              

 

2.   Novela zákona o DPH od 1.10.2005                                                            

 

3.   Zrušení povinných účtenek nad 50,- Kč                                                       

 

4.   Problematické výklady daňových zákonů                                                    

 

5.  Novela vyhlášky o účetnictví pro podnikatelské subjekty                           

 

6. Vládní návrh novely daní z příjmů pro rok 2006                                          

 

7. Pronájem a technické zhodnocení nájemcem                                                

 

8. Společné zdanění manželů v roce 2005                                                        

 

 

Příloha:

    Přehled školení k účetní závěrce za rok 2005

 

Auditorská doporučení č. 4/2005

 

 1. Slovo úvodem (k vnitřnímu kontrolnímu systému firmy)                              

 

2.   Novela daní z příjmů a DPH od 10.11.2005                                               

      Tiché víno jako reklamní předmět                                                                 

      Možnost odečtu vypoř.majetkových podílů z transformace družstev          

      Novela DPH – sazenice stromků a keřů se sníženou sazbou                         

 

3.   Vládní návrh novely daní z příjmů pro rok 2006                                           

      FO – paušály výdajů již pro rok 2005                                                           

      PO – omezitelnost uplatnění daňové ztráty z minulých let                            

      Produkční kvóty mléka a emisní limity                                                         

      Zákon o rezervách – rezervy u nájemce, pohledávky do 30 tis.Kč               

 

4.   Roční vypořádání mezd za rok 2005                                                            

 

5.  Nové zálohové zdanění mezd a platů od 1.1.2006                                        

 

6. Sazby úroků z prodlení a půjček (oprava k Audop 2/2005!)                       

 

7. Novela zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor                             

 

8. Integrované povolení pro velkovýrobce                                                        

 

9. Dopis ministryni informatiky ČR                                                                  

 

10. Školení k účetní závěrce v lednu 2006