Auditorská doporučení 2006-2009

Ročník 2006

 

 

 

Auditorská doporučení č. 1/2006

 

 

      Úvod                                                                                                               

 

2.   Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2005                        

      Kurzy devizového trhu – účetní jednotky                                                     

      Kurzy devizového trhu – neúčetní jednotky                                                 

 

3.   Změny dalších zákonů, vyhlášek a předpisů, účinné od 1.1.2006                

      Minimální mzda                                                                                             

      Sazby cestovních náhrad a stravného                                                              

      Sazby stravného v cizí měně                                                                         

      Změny v pojištění OSVČ – zdravotní pojištění                                            

      Změny v pojištění OSVČ – sociální pojištění                                               

      Minimální roční základ daně OSVČ                                                             

 

4.   Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1.1.2006                                  

      Změny účinné ještě pro rok 2005                                                                  

         Odečet vypořádaných majetkových podílů z transformace družstev        

      Změny účinné od 1.1.2006                                                                            

         Zdanění mezd a platů od 1.1.2006                                                                         

 

5.  Změny v ostatních zákonech účinné od 1.1.2006                                        

      Zákon o DPH                                                                                              

      Zákon o silniční dani                                                                                   

      Spotřební daně                                                                                            

      Zákon o dani z nemovitostí (účinnost od 1.1.2007)                                    

 

6. K odvodům za nesplnění limitu zaměstnanců se ZPS                                              

 

7. K účtování dotací                                                                                          

 

8. Sazby úroků z prodlení a půjček (doplnění od 1.1.2006)                               

 

9. Odložená daň z příjmů k 31.12.2005                                                            

 

10. Písemnosti a dokumenty potřebné k auditu účetní závěrky                        

 

Přílohy:

Dopis ministra MF (k odečtu majetkových podílu z transformace družstev)

Formulář pro výpočet odložené daně

 

Pro auditované jednotky: Prohlášení k auditu, příp. ke zprávě o vztazích

 

 

Auditorská doporučení č. 2/2006

 

 

Úvod                                                                                                               

 

2.   Změna zákona o DPH od 15.7.2006                                                             

 

3.   DPH – vybrané okruhy problémů                                                                 

      Dočasné přidělení zaměstnance                                                                     

      Registrace k DPH na Slovensku                                                                     

      Nejčastější příklady poskytování služeb ČR a SR                                        

      Přeshraniční žňové práce                                                                                

      Uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitosti                           

  

 1. Odpočet majetkových podílů vypořádaných v letech 1993 až 2005,            

      2005 a 2006   

 

5.  Dávky za překročení mléčné kvóty                                                                         

 

6. Změna účtovací vyhlášky č.500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty           

    (snížení hodnoty realizovatelných cenných papírů)

 

7. Změny v daních z příjmů a ve správě daní (zákonem č.56/2006 Sb.            

    o podnikání na kapitálovém trhu)

 

8. Opravné položky k pohledávkám do 30 tisíc Kč                                          

 

9. Povinnost zveřejňování účetní závěrky v obchodním věstníku                    

 

10.  Novela obchodního zákoníku – odštěpení společnosti                               

 

11.  Novela živnostenského zákona                                                                   

 

12.  Upozornění na další nové předpisy                                                             

      Zákon č.223/2006 Sb. o rezervách                                                              

      Zákon č.229/2006 Sb. o ochraně spotřebitele                                             

      Zákon č.107/2006 Sb.a sdělení č.333/2006 Sb. o zvyšování nájemného    

Nařízení vlády č.351/2006 Sb. o podmínkách na podporu                         

mimoprodukčních funkcí zemědělství (provádění AEO)

      Zákon č.307/2006 Sb. o evropské družební společnosti (SCE)                  

 

13. Vývoj sazeb ČNB (pro obvyklé úroky z prodlení a z půjčky)                    

 

 

 

Auditorská doporučení č. 3/2006

 

 

Úvod                                                                                                              

 

 1. Interpretace účetních předpisů NÚR                                                             

I-1  Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv                                        

I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech                                          

I-3 Rezerva na splatnou daň                                                                          

I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění ekvivalencí                

I-5 Stanovení okamžiku vzniku investičních nákladů                                   

I-6 Splnění podmínek pro zařazení dlouhodobého majetku                          

I-7 Komisionářské smlouvy                                                                             

 

3.  Daňové novely v roce 2006                                                                           

      Daň z příjmů                                                                                                  

      Zákon o rezervách                                                                                           

      DPH a  žňové práce                                                                                        

 

4.  Novinky v sociálním pojištění                                                            

      Zákon o pojistném na sociální zabezpečení č.589/1992 Sb.                                    

      Zákon o sociálním zabezpečení č.100/1988 Sb.                                          

      Zákon o organizaci a provádění soc. zabezpečení č.582/1991 Sb.              

      Zákon o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb.                                          

 

5.  Novela zákona o nemocenském pojištění                                                     

      Minimální mzda                                                                                           

      Novela živnostenského zákona                                                                   

      Zákon o sociálních službách                                                                        

      Úrazové pojištění                                                                                         

 

 1. Problematika cen ve vztazích mezi spojenými osobami                              

 

7.   Problematika odbytových organizací skupin výrobců                                

 

8.  Vývoj sazeb ČNB (úroky z prodlení a z půjčky)                                         

 

 

Příloha:   Školení k účetní a daňové závěrce za rok 2006

 

 

 

 

Auditorská doporučení č. 4/2006

 

 

Úvod                                                                                                              

 

2Novela zákona o správě daní a poplatků                                                        

 

3.  K účetní závěrce a dani z příjmu za rok 2006                                                

      Opravné položky k pohledávkám do 30 tisíc Kč                                          

      Nový pokyn D-300 k ZoDP                                                                         

 

4.  Odložená daň z příjmů k 31.12.2006                                                           

 

5.  K odečtu majetkových podílů z transformace družstev                              

 

 1. Změny v nemocenském pojištění                                                                

 

7.   Cestovní náhrady po novele Zákoníku práce                                              

 

8.  Vypořádací podíl poskytovaný v nepeněžní formě                                     

 

9.  Dálniční známky                                                                                          

 

10.  Školení k účetní a daňové závěrce, pořádaná v roce 2007                         

 

 

 

Přílohy:

 

Finanční majetek – účtování a oceňování v roce 2006

 

Výpočet odložené daně – pracovní formulář

 

 

 

Ročník 2007

 

Auditorská doporučení č. 1/2007

 

 1. Úvod                                                                                                              

 

2.   Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2006                          

      Kurzy devizového trhu – účetní jednotky                                                     

      Kurzy devizového trhu – neúčetní jednotky                                                 

      Průměrné ceny PHM za rok 2006 pro OSVČ                                               

 

3.   Změny zákonných předpisů, účinné od 1.1.2007                                         

      Minimální mzda                                                                                             

      Redukční hranice pro výpočet nemocenského a důchodu                            

      Sazby cestovních náhrad a stravného                                                            

      Sazby stravného v cizí měně                                                                         

      Změny v pojištění OSVČ – zdravotní pojištění                                            

      Změny v pojištění OSVČ – sociální pojištění                                               

      Minimální roční základ daně OSVČ                                                             

 

4.  Odvody za nesplnění limitu zaměstnanců se ZPS za rok 2006                      

 

5.  Změny v nemocenském pojištění                                                                   

 

6.  Zákoník práce – základní principy a změny                                                   

      Úloha odborů                                                                                              

      Pracovní poměr                                                                                            

      Vztahy související s pracovním poměrem                                                   

      Ukončení pracovního poměru                                                                     

      Průměrný výdělek                                                                                       

      Základní částka, která nesmí být sražena povinnému                                 

 

8.   Zákoník práce a daňové aspekty                                                                 

 

9. Pokyn MF ČR k daním z příjmů D-300 (pokračování)                                 

 

10. Problémy s mýtným                                                                                    

 

11. Písemnosti a dokumenty potřebné k auditu účetní závěrky                        

 

 

Pro auditované jednotky: Prohlášení k auditu

Prohlášení. ke zprávě o vztazích

 

 

 

 

Auditorská doporučení č. 2/2007

 

 1. Úvod                                                                                                              

 

2.   Vybrané závěry Koordinačního výboru KDP ČR                                         

      A. Majetkové podíly                                                                                      

      B. Uplatnění DPH                                                                                         

      C. Převod podniku                                                                                      

      D. Společné zdanění                                                                                    

      E. Uplatnění DPH při skladování zboží                                                      

 

3.   Povinnost zveřejňování v Obchodním rejstříku                                          

                                                                                         

4.  Návrh zákona o vypořádání majetkových podílů                                          

 

 

Příloha: Návrh zákona      

Auditorská doporučení č. 3/2007

 

Úvod                                                                                                              

 

2.   Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů – přehled obsahu                              

 

3.   Daně z příjmů po reformě veřejných financí                                                  

      Právnické osoby                                                                                            

      Podniky (právnické osoby i OSVČ)                                                              

      Zdanění mezd a platů                                                                                    

      Zaměstnanecké benefity                                                                                

      OSVČ                                                                                                          

 

4.  Leasing od 1.1.2008                                                                                    

 

 1. DPH po reformě                                                                                        

 

 1. Daň z nemovitostí po reformě                                                                    

 

 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí                                         

 

 1. Nemocenské dávky v roce 2008                                                                

 

 1. Majetkové podíly z transformace družstev v roce 2008                             

 

 1. Zákon o účetnictví od 1.1.2008                                                                  

 

 1.  Změny daňových zákonů proběhlé v roce 2007                                        

 

 1. Vývoj sazeb ČNB                                                                                       

 

 1. Školení Ing.Markéty Noskové                                                                     

 

 1. Školení k účetní závěrce 2007 (lektorů Organizační kanceláře)                  

 

 1. Návratky pro školení v Praze a v Pardubicích                                            

 

 

 

Auditorská doporučení č. 4/2007

 

 

Úvod                                                                                                              

 

2.   Insolvenční zákon                                                                                          

 

3.   Zaměstnanecké benefity od 1.1.2008                                                                        

 

4.  Spotřební a ekologické daně                                                                       

 

 1. Zdanění mezd nerezidentům od 1.1.2008                                                  

 

 1. Jak opravovat chyby v účetnictví                                                               

 

 1. Pohledávky – odpis a opravné položky                                                      

 

 1. Vývoj sazeb ČNB                                                                                      

 

 

 

 

Přílohy:

 

Finanční majetek – účtování a oceňování v roce 2007 a 2008

 

Výpočet odložené daně za rok 2007 – pracovní formulář

 

 

Ročník 2008

 

Auditorská doporučení č. 1/2008

 

      Úvod                                                                                                               

 

2.   Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2007                          

 

3.   Odvody za nesplnění povinného počtu  ZPS za rok 2007                             

 

4.  Změny zákonných limitů, účinné od 1.1.2008                                               

 

 1. K odvodu zdravotního pojištění                                                                   

 

 1. Novela zákona o účetnictví (jednoduché účetnictví)                                 

 

 1. Novela vyhlášky č.500/2002 Sb. – účtování podnikatelů                           

 

 1. Novela obchodního zákoníku                                                                    

 

9. Ochranné nápoje                                                                                            

 

10. K majetkovým účastem 10% a více (i na účtu 063)                                    

 

11. K účtování dotací                                                                                        

 

12. Písemnosti a dokumenty potřebné k auditu                                                

 

 

Přílohy:

 

Finanční majetek – účtování a oceňování v roce 2008

 

Pouze pro auditované účetní jednotky:

                                         Prohlášení vedení účetní jednotky k auditu

                                         Prohlášení k výroční zprávě

 

 

Auditorská doporučení č. 2/2008

 

 

 1. Úvod                                                                                                              

2.   Změna nemocenských dávek v roce 2008                                                     

3.   Nový zákon o nemocenském pojištění od 1. 1. 2009                                    

 

4.   Novela zákona o dani silniční pro rok 2008                                                  

 

5.    Interpretace NÚR I-14 k účtování dotací                                                    

 

6.    Účtování zpětné restrukturalizační a diversifikační podpory                       

 

7.    Omezení znatelnosti úroků v základu daně z příjmů od 1.1.2008               

 

8.    Uplatňování DPH po zrušení 50haléřových mincí                                     

 

9.    Změny v dalších zákonech                                                                         

       Přeměny obchodních společností a družstev                                              

       Živnostenský zákon                                                                                    

       Zákoník práce                                                                                             

       Elektronický platební rozkaz                                                          

       Integrovaný registr znečišťování                                                                

 

10. Novela Zákona o DPH účinná od roku 2009                                                         

 

 

11.  Vývoj sazeb ČNB a finančního trhu (úroky, úvěry a půjčky)                    

 

 

Auditorská doporučení č. 3/2008

 

     Úvod                                                                                                               

1.  Nabídka spolupráce při hledání odborníků v managementu podniků            

2.   Upřesnění k silniční dani v roce 2008                                                           

 

3.   Náklady firmy na odborný rozvoj zaměstnanců                                           

 

4.    Změna zákona o omezení plateb v hotovosti                                               

 

5.    Novela zákona o DPH pro rok 2009 zákonem č.308/2008 Sb.                    

          Vznik zdanitelného plnění                                                                         

          Povinnost přiznat DPH                                                                             

          Výpočet a oprava DPH, daňový doklad                                                   

          Plnění osvobozená od DPH                                                                    

          Odpočet DPH                                                                                         

          Přílohy zákona – snížená sazba daně u zboží a služeb                            

 

 

6. Zdaňování cenných papírů v roce 2008                                                        

         Fyzické osoby                                                                                          

         Právnické osoby                                                                                       

           Přeceňování cenných papírů                                                                   

           Zvláštnosti majetkových účastí s podílem alespoň 10%                        

           Trvalé snížení reálné ceny akcií na účtu 063                                                      

 

 

Příloha:

Přehled plánovaných školení k účetní a daňové závěrce za rok 2008

 

 

 

Auditorská doporučení č. 4/2008

 

 

     Úvod                                                                                                               

1.  Novela zákona o účetnictví zákonem č.304/2008 Sb.                                    

2.   Novela vyhlášky č.500/2002 Sb., o účetnictví podnikatelů                          

 

3.   Změny Českých účetních standardů pro podnikatele                                   

 

4.    Nemocenské pojištění a náhrady mzdy a platu od 1.1.2009                        

       A) Základní rekapitulace – co se změní                                                       

       B) Novela mění okruh pojištěných osob                                                      

       C) Náhrada mzdy v prvých 14 dnech neschopnosti            (firma)                      

       D) Změna výše odvodů z nemocenského pojištění                                    

       E) Přepočet nemocenských dávek z roku 2008 na rok 2009                      

       F) Výpočet nemocenských dávek v roce 2009 (OSSZ)                             

 

5.    Zákon o daních z příjmů (novela ještě pro rok 2008)          .                      

 

6.    Vývoj sazeb ČNB a finančního trhu                                                                      

 

 

Příloha:

Přehled některých plánovaných školení k účetní a daňové závěrce za rok 2008

Ročník 2009

 

Auditorská doporučení č. 1/2009

 

Úvod                                                                                                              

 

2.   Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2008                          

      Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky                                

      Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky                                                         

      Průměrné ceny PHM za rok 2008                                                                  

      Odvody za neplnění pracovníků se ZPS                                                       

 

3.  Změny zákonných limitů, účinné od 1.1.2009                                               

      Sazby daně a soc.pojištění, minimální mzda, redukční hranice důchodu     

      Sazby cestovních náhrad a stravného                                                            

      Změny v pojištění OSVČ                                                                              

 

 1. Zaměstnání malého rozsahu a odvod pojištění v roce 2009                        

 

 1. Ještě k silniční dani                                                                                     

 

 1. Novela zákona o  dani z nemovitostí pro rok  2009                                    

 

 1. Sazby DPH v roce 2009 u zemědělských komodit                                     

 

8.   Osnova přílohy k účetní závěrce po novele účetních předpisů                   

 

9.   Písemnosti a dokumenty potřebné k auditu                                                

 

10. Odložená daň  v závěrce za rok 2008                                                         

 

11. Odměny statutárních a kolektivních orgánů                                               

 

Přílohy:

Pracovní formulář pro odloženou daň za rok 2008

 

Pouze pro auditované účetní jednotky:

                                         Prohlášení vedení účetní jednotky k auditu

                                         Prohlášení k výroční zprávě

 

 

 

Auditorská doporučení č. 2/2009

 

 

Úvod                                                                                                              

 

2.   Sazby DPH u zemědělských komodit (po novele zák.č.87/2009 Sb.)          

 

3.  Novela zákona o DPH a DzP zákonem č.87/2009  (účinné od 1.4.2009)     

 

 1. Novela zákona o DzP zákonem č.216/2009 Sb. (účinná od 20.7.2009)       

Novela zákona o rezervách (OP k pohledávkám v insolvenčním řízení)       

 

 1. Sleva na pojistném na sociální zabezpečení  (novela zák.č.221/2009 Sb.)  

 

 1. Další navrhované změny v daňových zákonech                                         

 

 1. Přehled krátkodobých zaměstnání                                                              

 

8.   Vývoj sazeb ČNB  (pro úroky a půjčky)                                                     

 

 1. Opravy a upřesnění údajů v Audop 1/2009 a Audop 4/2008                     

 

 

 

Auditorská doporučení č. 3/2009

 

 

      Úvod                                                                                                               

 

2.   Změny v zákoně o správě daní a poplatků                                                    

      Placení daní od 1.11.2009                                                                             

      Další změny (od 1.1.2010)                                                                              

     

 1. Novely zákona o daních z příjmů                                                                  

3a. Upřesnění některých ustanovení novel ZDP zákonem č.216/2009 Sb.   

      3b. Novela zákona o rezervách (OP k pohledávkám v konkursu)                  

      3c. Paušální výdaje na PHM u tří vozidel (tzv.zrušení knihy jízd)               

      3d. Paušální výdaje pro fyzické osoby                                                        

 

 1. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability                         

Prodloužení podpor v nezaměstnanosti od 1.11.2009                                

Náhrady při pracovní.neschopnosti a karanténě od 1.11.2009                   

Změny přídavků na děti od 1.7.2009                                                                      

Státní příspěvek při vyřazení autogramu                                                     

 

 1. Dotazy a odpovědi k uplatnění DPH u osobních automobilů                    

Prodej  osobního automobilu nakoupené před 1.4.2009                             

Nákup staršího osobní automobilu od plátce DPH v SRN                         

Nákup ojetého osobního automobilu od obchodníka s použ.zbožím          

Nákup ojetého osobního automobilu od autobazaru – zprostředkovatele  

Nákup ojetého osobního automobilu od autobazaru – komisionáře              

Přestavba automobilu N1 (s mřížkou) zpět na osobní (M1)                        

 

 1. K uplatňování daňových odpisů dlouhodobého majetku                           

 

 1. Novela insolvenčního zákona                                                                      

 

8.   Novela zákona o auditorech                                                                        

 

9.   Doručování písemností v daňovém řízení                                                     

 

10.  Elektronické doručování do datových schránek                                        

 

 

Tabulka:  Finanční majetek – účtování a oceňování v roce 2009

 

Přehled školení k účetní závěrce za rok 2009

 

 

Auditorská doporučení č. 4/2009

 

 

      Úvod                                                                                                               

 

2.   Změny účetních předpisů pro podnikatele v roce 2009                                  

     

3.   Oceňování vlastních výrobků v zemědělství                                                 

 

 1. Zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách – upřesnění                            

Doba trvání leasingu                                                                                     

Příklad výpočtu mimořádných odpisů                                                          

Podmínky tvorby nových zákonných rezerv na opravy

 

 1. Zákon č.326/2009 Sb. (o podpoře hosp.růstu) – upřesnění                            

 

 1. Změny pro rok 2010 – zákon č.362/2009 Sb. (Janotův balíček)                    

Sociální pojištění                                                                                            

Nemocenské pojištění (restrikce pro rok 2010)                                              

Daň z přidané hodnoty (sazby 10%  a 20%)                                                  

            Daň z nemovitostí (zvýšení na dvojnásobek)                                                 

            Spotřební daně (zvýšení)                                                                             

 

 1. Novela zákona o DPH pro rok 2010                                                           

 

8.   Důchodci od 1.1.2010                                                                                 

 

9.   Přehled zbývajících školení k účetní závěrce za rok 2009

9a)  Zbývající školení OK Praha  (Ing.Holeček a další lektoři OK)                 

9b)  Školení OK CZ (Ing. Nosková)