Archiv » 2005

Nová povinnost v OSSZ

Nová povinnost v nemocenském a důchodovém pojištění
 
Zákon č. 424/2003 Sb. uložil s účinností od 1. července 2005 České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) vést registr pojištěnců. Tento registr bude sloužit ČSSZ k plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství, z mezinárodních smluv a k provádění sociálního zabezpečení. Registr musí obsahovat (§16a):
ü     Datum a místo narození
ü     Pohlaví
ü     Rodné číslo
ü     Státní občanství
ü     Rodinný stav
ü     Adresu místa trvalého pobytu
ü     Vznik a zánik účasti na nemocenském a důch. Pojištění
ü     Název a sídlo zaměstnavatele
ü     Individuální číslo zaměstnavatele (IČO zaměstnavatele)
ü     Variabilní symbol plátce pojistného
ü     Název a adresu cizozemského nositele pojištění
Registr bude průběžně aktualizován.
Přechodná ustanovení tohoto zákona č. 424 z r. 2003 proto uložila organizacím a malým organizacím splnit. do 31.července 2005 následující povinnost:
Předložit příslušné OSSZ „hromadný“ seznam svých zaměstnanců.
Týká se to zaměstnanců, jejichž účast na nemocenském pojištění vznikla před 1. červencem 2005 a trvá i po 30. červnu 2005.
Tento „hromadný“ seznam musí obsahovat:
1)     u organizací  údaje shodné se všemi údaji v Registru podle §16 (viz výše)
2)     u malých organizací (do 25 zaměstnanců vč.)
a)     jméno a současné příjmení
b)    rodné příjmení
c)     rodné číslo
d)    státní občanství
e)     název a adresa cizozemského nositele pojištění a cizozemské číslo pojištění
(a to  i v případě, že kdykoliv v minulosti tento zaměstnanec před 1.7.05 vykonával výdělečnou činnost v cizině, která podléhala účasti na nem. a důch. pojištění podle předpisů státu, kde byla činnost vykonávána)
 
Splnění této povinnosti mohou organizace provést jedním z těchto způsobů:
            I.     předáním souboru v podobě datových vět přes Portál veřejné správy (www.cssz.cz )
(předpokladem je existence kvalifikovaného certifikátu nebo klíče ČSSZ)
          II.     předáním souboru na datovém médiu
(rovněž  předpokladem je existence kvalifikovaného certifikátu nebo klíče ČSSZ)
        III.     dodání seznamu na datovém médiu (CD nebo disketa) v CSV formátu – excelová tabulka – zvlášť pro organizace a pro malé organizace + vytištěný seznam s razítkem a podpisem (tabulka je k dispozici na http://www.cssz.cz/nemocenske/prihlasky/default.asp
       IV.     není-li organizace či malá organizace schopna komunikovat žádným z uvedených způsobů, může předat údaje v papírové podobě (na OSSZ dostanou vzor tohoto hromadného tiskopisu)
 
Za nesplnění této povinnosti může OSSZ uložit pokutu až do výše 20 000,- Kč a to do dvou let ode dne, kdy k nesplnění došlo.

Ing. Veronika Boháčová