Archiv » 2005

Stanovisko ministra Sobotky k zák.č.441/2005

Mgr. Bohuslav SOBOTKA
1. místopředseda vlády a ministr financí
V Praze dne 28.prosince 2005
Č.j.: 05/117021/2005-152
Vážený pane předsedo,
k Vaší žádosti o stanovisko k uplatňování ustanovení § 39 odst. 9 a § 40 odst. 25 novely
zákona o daních z příjmů, která byla nedávno zveřejněna a je součástí části šesté zákona č.
441/2005 Sb., Vám sděluji:
Tato novela byla do právního řádu zakotvena na základě poslaneckého pozměňovacího
návrhu a souhlasím s Vámi v tom, že její legislativně technická dikce opravnu není zcela
jednoznačná a v praxi by mohla vyvolat nejasnosti, příp. by mohla způsobit komplikace při jejím
uplatňování v daňové praxi nejen u poplatníků, ale i správců daně. Příslušné odborné útvary
Ministerstva financí proto připravují k tomuto zákonu sdělení, které bude v nejbližší době
zveřejněno na jeho webových stránkách a pošleme jej i právnímu oddělení zemědělského svazu
ČR. Cílem tohoto sdělení bude usměrnit jednotný postup v intencích zákona a předejít tak
zbytečným komplikacím při jeho uplatňování. Toto sdělení bude m.j. obsahovat i odpovědi na
problémy, které v dopisu uvádíte. Přesto, nebo právě proto, Vám sděluji k jednotlivým otázkám
následující stanovisko:
- správná výše odpočtu vypořádaných podílů v průběhu celého roku 2005 bude 50 % částky,
kterou poplatník skutečně za podíly uhradil. Je to proto, že přechodné ustanovení, navíc
nevhodně zařazené do souboru přechodných ustanovení, jejichž účinky již pominuly,
nemůže měnit („přebíjet“) ustanovení zákona, kterého se týká.
- Rozpor v dikci změny § 34 a § 40 je zjevný a vytváří nerovnost v možnosti odpočtu vlastně
již vypořádaných podílů a podílů, které teprve vypořádány budou. V praxi by to mohlo mít
negativní dopad v tom smyslu, že to velmi výrazně a dodatečně vlastně daňově zvýhodní ty
poplatníky (povinné osoby), kteří s vypořádáním transformačních podílů dosud otáleli. Tuto
situaci bude ještě nutno zvážit, nicméně náprava je možná jedině zase novelou zákona.
- Problém tzv. dvojího odpočtu, spočívajícího v tom, že si poprvé odpočet uplatní povinná
osoba, která vydala (v praxi výhradně ve věcném plnění) podíly osobě, na níž přešlo
v důsledku postoupení transformačních pohledávek postavení oprávněné osoby a podruhé
tato oprávněná osoba při vypořádávání platby za postoupené pohledávky, je z dikce novely
zjevný a patrně byl i úmyslem navrhovatelů. Z pohledu dopadu na veřejné rozpočty jej však
považuji za nevýznamný, neboť převážná většina povinných osob, které takto vydaly svůj
majetek, již zanikla nebo je v konkurzu či nevykazuje dostatečný základ daně, aby mohla
příslušný (tj. „první“) odpočet uplatnit.
- Nepeněžní plnění, jak lze odvodit z ustanovení zákona o půdě a z transformačního zákona se
pro účely odpočtu od základu daně bude oceňovat u nemovitostí cenou podle oceňovacího
předpisu platného v době účinnosti zákona o půdě, tj. dne 24. 7. 1991 a movité věci
zůstatkovou cenou.
- Obě ustanovení podle mého názoru lze vztáhnout i na vypořádání té části majetkových
podílů, které členové družstva nevložili do družstva, a to za předpokladu, že v souvislosti
s tím jejich členství v družstvu nekončí. Toto vypořádání totiž není formou vypořádacího
podílu, který se vyplácí pouze v souvislosti s ukončením členství v družstvu.
Vážený pane předsedo, v souvislosti s danou problematikou jsem zaznamenal ještě některé další
problémy, které ještě před zveřejněním našeho výše uvedeného sdělení hodláme dořešit. Proto
oceňuji i odbornou právní spolupráci Zemědělského svazu ČR a doufám, že v zájmu odstranění
nejasností bude pokračovat i ve fázi konečné redakce našeho sdělení.
S pozdravem
Vážený pan
Ing. Miroslav Jirovský
předseda
Zemědělský svaz ČR
Hybernská 38,110 00 Praha