Archiv » 2006

Sdělení MF ČR k zákonu č. 441/2005 (odčitatelná položka transf.nároků)

 Sdělení Ministerstva financí k uplatňování odčitatelné položky od základu daně z příjmů ve vztahu k vypořádání transformačních nároků k družstvům podle zákona č. 42/1992 Sb.
     
  S cílem sjednocení postupu v daňové praxi týkající se uplatnění odčitatelných položek z částek použitých poplatníkem na vypořádání majetkových nároků z transformace družstva podle novely zákona o daních z příjmů provedené částí šestou, kterým se mění některé další zákony (dále jen "novela"), Ministerstvo financí sděluje:
K bodu 2 novely:
Poplatník - povinná osoba ze zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech a dále poplatník, který je na základě postoupení majetkového podílu podle výše cit. zákona postupníkem, může podle bodu 2 novely uplatnit odpočet 50 % částky, kterou v průběhu let 1993 až 2005 vypořádal majetkový podíl oprávněným osobám nebo částku, kterou jako postupník za tyto postoupené majetkové podíly původním oprávněným osobám v tomto období uhradil, uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně ve výši 50 %, a to podle ustanovení § 34 odst. 10 (původní odst. 9 byl další schválenou novelou zákona o daních z příjmů  č. 545/2005 Sb. přečíslován na odst. 10).
  Nepeněžní plnění se pro účely stanovení výše odpočtu ocení v souladu s § 7 odst. 2 a § 16 písm. b) zákona č. 42/1992 Sb. a § 20 odst. 3 a § 33a odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., cenami, které byly základem pro stanovení hodnoty majetkového podílu (základního a dalších majetkových podílů), a to takto:
>nemovitosti cenou podle oceňovacího předpisu platného ke dni účinnosti zákona č. 229/1991 Sb., tj. k 24. 6. 1991,
>movité věci charakteru hmotného majetku zůstatkovou cenou a byl-li tento majetek již odepsán ve výši 20 % z pořizovací ceny,
>ostatní movité věci charakteru zásob, zboží či služeb pořizovací cenou nebo vlastními náklady,
>cenné papíry nominální hodnotou.
  Za peněžní plnění v rámci transformace se pro účely zákona o daních z příjmů považují v souladu s pokynem č. D - 190 publikovaném ve FZ č. 1/2/1999, následující postupy:
>předání peněz v hotovosti (v pokladně, složenkou apod.),
>bezhotovostní převod peněz z účtu družstva (povinné osoby) na  účet oprávněné osoby u banky,
>splacení závazku, který má oprávněná osoba u třetí osoby, a to  povinnou osobou v hotovosti nebo bezhotovostním převodem,
>započtení vzájemných pohledávek,
>vystavení nebo předání směnky.
Odčitatelnou položku může uplatnit povinná osoba bez rozdílu toho, zda vypořádala majetkový podíl oprávněným osobám nebo osobám (postupníkům), na které přešlo postavení oprávněné osoby v důsledku postoupení pohledávek za majetkovým podílem těmito oprávněnými osobami. Odčitatelnou  položku může také uplatnit nabyvatel transformačních pohledávek (postupník), pokud splňuje podmínky (splacení závazku vůči původním oprávněným osobám) bez ohledu na to, zda od povinné osoby obdržel věcné nebo peněžní plnění.
Pokud v souladu se stanovami družstva byla na vklad do družstva zaevidována pouze část majetkového podílu a zbývající část byla evidována jako závazek povinné osoby (a současně pohledávka oprávněné osoby), čili nikoliv v základním kapitálu, jako další vklad či další majetková účast, vztahuje se možnost uplatnění odčitatelné položky i na vydání (vyplacení) těchto do družstva (právnické osoby) nevložených podílů. Jejich vydání (vyplacení) zpravidla probíhá za trvajícího členství (účasti), příp. vůbec neovlivňuje, jak z obchodního zákoníku vyplývá, výši vypořádacího podílu při ukončení členství. Problematika je  upřesněna pokynem č. D - 190 v části vztahující se k § 36 zákona.
 Odčitatelnou položku, jak z ustanovení bodu 2 i 3 novely vyplývá, nelze uplatnit z titulu vypořádacího podílu při ukončení členství v družstvu.
 Novela zákona nijak nevylučuje možnost uplatnit odčitatelnou položku i na majetkový podíl vydaný do konce roku 1999, pokud k němu  byl na základě zákona č. 144/1999 Sb., který byl dnem 6. 1. 2000 Ústavním soudem zrušen, uplatněn obdobný odpočet ve výši 20 % z vypořádaných podílů.
  Novela zákona se vztahuje výhradně a pouze na vypořádání majetkového podílu (majetkových podílů) podle zákona č. 42/1992 Sb. a nelze ji tudíž uplatnit na vypořádávání, které proběhlo podle zákona č. 229/1991 Sb.
   
  Odčitatelné položky může obdobným způsobem uplatnit také právní nástupce povinné osoby (příslušná ustanovení obchodního i občanského zákoníku a dále z § 13 zákona č. 42/1992 Sb.)
   
  K bodu 3 novely:
  Bod 3 novely, tj. ustanovení § 40 odst. 25, je v současné době předmětem právního rozboru a v návaznosti na jeho výsledky bude toto sdělení aktualizováno, příp. bude iniciována legislativní úprava. Za rok 2005 však poplatník může souběžně uplatnit odpočet jak podle bodu 2 novely, tak i podle bodu 3 novely.
   
  Ing. Dana Trezziová, v. r.
  náměstkyně ministra financí