Archiv » 2006

Odpovědi MF ČR

            
Vzhledem k případům, kdy problematika některých daňových aspektů je ze strany některých metodiků a finančních úřadů odlišná, požádali jsme o výklad MF.
Dotaz:
            Jedna společnost půjčila svým dceřiným společnostem finanční prostředky za účelem krátkodobé výpomoci do doby, než dceřinné společnosti obdrží dotace. Mateřská společnost evidovala vyúčtovaný úrok ze zapůjčené částky v daňovém přiznání k DPH na řádku 530 a zároveň, protože se jednalo o příležitostnou činnost uvedla výši úroku do řádku 540 přiznání, jako plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu. V lednu 2006 pracovníci finančního úřadu provedli v mateřské společnosti šetření na DPH. V daňovém přiznání společnosti za prosinec provedli změny a to následovně: do řádku 530 uvedli částku jistiny půjčky, do řádku 540 neuvedli nic.
Odpověď MF ČR:
Podle  § 54 odst.1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (ZDPH), je poskytování úvěrů a peněžních půjček finanční činností, plněním  osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně. Výnosem  za poskytnutou službu je sjednaný úrok,  který plátce obdržel nebo má obdržet  za poskytnutou službu. Společnost, která poskytla půjčku, uvede do daňového přiznání do řádku č. 530 úrok, který je úplatou  za uskutečněné plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet.V případě, že by se jednalo o uskutečnění příležitostné činnosti, kdy se při posouzení vykonání "příležitostné činnosti" musí  vycházet z toho, že takovou činností se rozumí činnost ojedinělá, vykonávána jenom výjimečně a nahodile s tím, že její uskutečnění vyplývá z výjimečných  a nepředvídaných okolností,  by se částka úroku uvedla do řádku č. 540 daňového přiznání.

Dotaz:
            Dceřiná společnost nemá jiné výnosy, než dotace z EU. Jestliže tyto výnosy překročí stanovený limit 1 milion Kč., je povinna tato společnost se registrovat jako plátce DPH?
Odpověď MF ČR:
Z hlediska ZDPH není přidělování příspěvků   z veřejných prostředků (Evropské strukturální fondy, státní rozpočet) úplatou za ekonomickou činnost, a proto není předmětem daně. Příjem příspěvků z veřejných prostředků realizátorem, který jej  použije k provádění cílených programů (schválených projektů), se nepovažuje za úplatu za ekonomickou činnost, ale jedná se o přesun finančních prostředků,  které nevstupují do obratu pro registraci.

20.6.06 -vb-