Archiv » 2006

Novely zákonů 2006

Další novely ZDP v roce 2006
 
Novely zákona o dani z příjmu v roce 2006, o kterých jsme nepsali v auditorských doporučení
 
1)      Zákon 56/2006 Sb. měnil zákon o podnikání na kapitálovém trhu a v jeho 15.části byla první změna zákona o dani z příjmu v letošním roce
 
a.      zvýšení limitu pro osvobození důchodů (§ 10)
198 000,- Kč (dříve 162 000,-)
b.      společné zdanění manželů
                                                               i.     do vlastního příjmu manželky se nezahrnují dávky soc. péče a dávky penzij. připojištění, státní příspěvek ke stavebnímu spoření, stipendium
                                                             ii.     placení daně – oba, přeplatek jednoho lze převést na druhého, zálohy neplatí osoba bez zdanitelných příjmů
                                                            iii.     nelze použít – při spolupráci osob
 – při více zdaňovacích období
c.      minimální výše daně se nepředepíše a neplatí, když :
                                                               i.     daň (i vč. zvýšení) nepřesáhne 200,-
                                                             ii.     celkové zdanitelné příjmy nečiní u FO více jak 15 000,- Kč Þ neplatí při společném zdanění manželů nebo srážkové dani
d.      příspěvky výrobců elektro provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr – osvobozeny od DPPO (§19,1 zo)
e.      nájem podniku
                                                               i.     – daňovým výdajem dle §24,2 h1 je i nájemné (pouze část převyšující úč.odpisy) s výjimkou nájemného z leasingu
                                                             ii.     Platí od r. 2005
f.       zůstatková cena auta
-                    ZC nadlimitního os. auta = nedaňová (neplatí zde §24,2 b)
-                    Příjem z prodeje os. nadlimitního auta = nedaňový do výše (ZC+nadlimit)
-                    Platí od r. 2005
g.      náklady na výzkum a vývoj
                                                               i.     jsou daňově uznatelné do výše 100 % (jen vlatní)
                                                             ii.     nelze použít na služby od jiných
                                                            iii.     nelze použít na licenční poplatky
h.     úroky z úvěru na stavební spoření
-                    zůstává limit daň.uznatelných nákladů 300 000,-Kč i pro nové smlouvy
                  ch. přechod z JÚ na PÚ
-          stejné i pro zemědělce a lesní výrobu – ZD zvýší o hodnotu zásob,cenin, záloh (s výjimkou na hmotný majetek) a pohledávek (zrušila se v příloze č.3,1 věta 2.a3.)
-          platí od roku 2006
 
 V 16. části tohoto zákona byla ještě vložena změna Zák.o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb. a to v § 59,3b2 o platbě daní v hotovosti na FÚ . Místo 10 000,-Kč bylo vloženo: Součet plateb na všechny daně u jednoho dlužníka nesmí v průběhu jednoho dne u jednoho správce přesáhnout částku 500 000,-Kč
 
2)      Zákon 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
- úhrada za kvalifikační zkoušky
= nový odstavec § 15,8 (odčitatelné položky)
            10 000,-Kč    (u ZPS 13 000,15 000,-Kč)
nebo
= daňově uznatelný náklad dle §24 (max 10 000,-Kč) eventuelně 13000,15000 Kč
            - nabývá účinnosti 1.srpna 2007
14.11.06 -vb-