Archiv » 2007

Ukládání do OR

Dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 562/2006 Sb. ze dne 8.prosince 2006 vydané dle § 33 odst. 4 Obch.Z (zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů), se s účinností od 1.1.2007 listiny, které mají být pouze zakládány do sbírky listin, podávají soudu výlučně v elektronické podobě, a to buď na datovém nosiči (CD-R) nebo elektronickou poštou, vždy však ve formátu Portable Document Format (přípona pdf).

Listiny zasílané elektronickou poštou je třeba adresovat na OR@msoud.pha.justice.cz

LISTINY ZALOŽENÉ DO SBÍRKY V JINÉ NEŽ ELEKTRONICKÉ PODOBĚ BUDE SOUD VRACET A POŽADOVAT JEJICH PŘEDLOŽENÍ V PODOBĚ ELEKTRONICKÉ V SOULADU S UVEDENOU VYHLÁŠKOU!!

Soud pouze upozorňuje, že dle §200 občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je možno uložit pořádkovou pokutu až do výše 20 000,- Kč, není-li splněna výzva soudu k založení listin do sbírky ( a to zajisté v té podobě, která je stanovena platnými právními předpisy).

2.4.07 -vb-