Archiv » 2007

Odpověď náměstka ministra financí mgr. P.Chrenka

                                               Mgr.Peter ChRENKO

                                            náměstek ministra financí

 

                                                                                              V Praze dne 13.prosince 2007

                                                                                              Č.j.: 05/96765/2007

 

 

Vážený pane Novotný,

            z pověření  pana ministra k Vašemu dopisu ze dne 18.listopadu 2007 sděluji:

 

            Restrukturalizační podpora  smluvním pěstitelům cukrové řepy je podpora, která je vyhrazena pro pěstitele cukrové řepy, kteří  během  období předcházejícího hospodářskému roku, pro který se podnik vyrábějící cukr, vzdal kvót na výrobu cukru, která mu byla přidělena, dodává-li řepu pro výrobu cukru, aby jim byly nahrazeny ztráty vyplývající ze snižování výroby cukru.

            Zákon  č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nemá pro zdanění restrukturalizační podpory žádnou speciální úpravu a proto je pro účely stanovení základu daně z příjmů rozhodný způsob jejího zaúčtování, resp. Zahrnutí do výsledku  hospodaření.

            Právní předpisy z oblasti účetnictví tento případ rovněž výslovně neřeší. V ustanovení § 47 odst. 5  vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „vyhláška pro podnikatele“), je obecně je obecně definována dotace pro účely účetnictví.

            V těchto případech účetní jednotka postupuje v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o účetnictví“), především podle ustanovení § 8 odst. 2  zákona o účetnictví. Účetní jednotka účtuje o výnosech především v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 a § 19 odst. 2 zákona o účetnictví. O výnosech účtuje účetní jednotka v okamžiku nezpochybnitelném právním nároku na podporu. Ministerstvo financí není oprávněno stanovit, kdy vzniká nezpochybnitelný právní nárok na podporu. Pro úplnost uvádíme, že částky nároků podle smluv, u kterých není známa jejich  přesná výše jsou dohadné položky (ust. § 10 odst.7 a § 11 odst. 2 vyhlášky pro podnikatele).

            Výnosy se časově rozliší, pokud jsou splněny podmínky pro časové rozlišení (hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení podle § 19 vyhlášky pro podnikatele je skutečnost, že jsou současně známy účel, částka a období, kterých se týkají). Podstatou časového rozlišení je nejen časová souvislost, ale i věcná souvislost příslušných nákladů a výnosů v účetním období. Pokud nelze k výnosu přiřadit příslušný náklad, pak je o výnosu účtováno k datu uskutečnění účetního případu. S ohledem na skutečnost, že neznáme specifika procesu pěstování cukrové řepy a restrukturalizace tohoto procesu a ani nám toto věcně nepřísluší, nemůžeme posoudit zda lze náklady uváděné v přiloženém dopise věcně přiřadit k náhradě ztráty tržeb a kompenzaci ekonomické újmy, která vznikla účetní jednotce snížením výroby cukru a zda je známo období,po které by měla být kompenzována újma (např. ze smlouvy nebo z dotačních podmínek).

 

            S pozdravem

                                   Mgr.CHRENKO  v.r.

 

 

 

Vážený pan

Doc.Ing.Karel Novotný, CSc.

Organizační kancelář Praha

Thámova  7

186 00 Praha 8