Archiv » 2008

Restrukturalizační cukerní podpora

 
Věc: Zdůvodnění k návrhu účetního zachycení restrukturalizační podpory pěstitelům cukrovky
 
Definice problému
     Podle níže uvedených dokumentů byla pěstitelům cukrovky přiznána rozhodnutím SZIF restrukturalizační podpora v souvislosti s ukončením činnosti cukrovarů společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s..
     Ve vztahu k dotčeným pěstitelům se jedná o poněkud nestandardní účetní a daňový případ: podpora byla přiznána v roce 2007 pro hospodářský rok 2007/2008, vyplacena však bude postupně v období 6/2008 až konec roku 2009. Pro daný případ navrhujeme následující postup zachycení, vycházející ze zjištěných rozhodujících aspektů.
 
 
Zjištěné rozhodující aspekty:
 
Z ustanovení Nařízení vlády (ES) č.320/2006 vyplývá:
Článek 3 – Restrukturalizační podpora
odst.2. Restrukturalizační podpora se uděluje pro hospodářský rok … a nepřevádí se.
 
Článek 2 – Definice
bod 4: Hospodářským rokem se rozumí období začínající 1.října s končící 30 září následujícího roku.
 
Článek 10 – Finanční stropy
Restrukturalizační podpora se vyplácí ve dvou splátkách
-         40% v červnu daného hospodářského roku uvedeného v čl.3
-         60% v únoru následujícího hospodářského roku, případně ve dvou platbách, z nichž druhá platba bude provedena později.
 
Z rozhodnutí SZIF č.j. SZIF/2007/0013606  ze dne 12.2.2007 vyplývá:
z Ad II.: – Procentní část podpory, určená pro skupinu pěstitelů cukrové řepy, vychází z vyčíslení ztráty tržeb a kompenzace ekonomické újmy, která vznikne ukončením pěstování cukrové řepy v hospodářském roce 2007/2008.
 
Z oznámení SZIF č.j. SZIF/2007/0067391 ze dne 6.3.2007 vyplývá:
Rozhodnutím Evropské komise o dostupnosti finančních prostředků v restrukturalizačním fondu byly splněn podmínky pro přiznání podpory žadatelům. Nárok žadatelů, kteří obdrželi toto oznámení SZIF, se tak stal nezpochybnitelným.
 
Z odpovědi MF ČR - Ing.Dany Trezziové, náměstkyně ministra financí ze dne 23.5.2007 předsedovi Zemědělského svazu ČR Ing. Miroslavu Jírovskému k tomuto případu:
Odpověď odkazuje na zvláštní právní předpisy: zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č.500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle nichž musí být nárok na podporu zaúčtován tak, aby správně vstoupil do základu daně z příjmů žadatele.
 
Z odpovědi MF ČR – Ing.P.Plesnivý (referent Ing.Trávníčková) pro Agrární komoru ČR ze dne 16.8.2007 vyplývá (mimo jiné):
- pokud budou splněny podmínky pro časové rozlišení (§19 vyhlášky pro podnikatele), budou tyto výnosy časově rozlišeny.
 
 
Na základě uvedených dokumentů navrhujeme a zdůvodňujeme následující účetní a daňové řešení:
 
Rozhodnutí SZIF č.j. SZIF/2007/0013606ze dne 12.2.2007o udělení restrukturalizační podpory spolu s následným Oznámením k rozhodnutí č.j. SZIF/2007/0067391 ze dne 6.3.2007 o splnění podmínky dostupnosti restrukturalizačních zdrojů jsou dostačujícím podkladem pro vznik nároku na vyplacení restrukturalizační podpory žadatelům uvedeným v rozhodnutí. Z tohoto hlediska vzniká  každému příjemci rozhodnutí nezpochybnitelný nárok na podporu, výše podpory je jednoznačně dána částkou v EUR. Přestože konečná výše podpory, obdržená příjemcem v CZK, bude závislá na aktuálním kursu CZK/EUR v okamžiku poskytnutí financí z restrukturalizačního fondu EU, není zde důvod pro účtování na dohadné účty – částka v EUR je známa přesně, vše další je otázkou zachycení kursových rozdílů.
 
Restrukturalizační podpora se podle Rozhodnutí poskytuje na hospodářský rok 2007/2008, to je na období začínající 1.října 2007 a končící 30.září 2008 a její dopad se musí v účetnictví, hospodářském výsledku a daňovém základu daně z příjmu žadatele promítnout v průběhu tohoto období, a to s rozložením bud rovnoměrným ve smyslu časového určení podpory (hospodářský rok 2007/2008),.
 
Podpora v části Ad.II Rozhodnutí náhradou ztráty tržeb a ekonomické újmy z ukončení pěstování cukrové řepy na dané období hospodářského roku, tedy na období vymezených 12 měsíců, a to v období od 1.10.2007 do 30.9.2008.
 
Pokud pěstitel zpracuje plán restrukturalizace své výroby a vyčíslí časové rozložení ekonomické újmy z ukončení pěstování cukrové řepy v rozmezí několika hospodářských  období (prakticky 3 až 5 let), měl by mít právo rozpouštět výnosy vyplývají z přiznané podpory podle průběhu časového rozložení ekonomické újmy.
 
U pěstitele, jehož účetní a zdaňovací období je shodné s kalendářním rokem, bude nárok na podporu podle Rozhodnutí účetně zachycen v účetním období obdržení Rozhodnutí, to je v roce 2007, a to na vrub účtu Jiné pohledávky (účet skupiny 37x).
Přitom část nároku ve výši 40% bude v souladu s vymezenými platebními podmínkami zachycena v položce rozvahy C.III.9 - Jiné pohledávky (krátkodobé) (viz §11 odst.6 vyhl. č.500/2002 Sb.), neboť její splatnost je určena na červen 2008 (čl.10 Nařízení vlády (ES) č.320/2006).
Zbývající část nároku (60%) bude zachycena v položce C.II.7 - Jiné pohledávky (dlouhodobé) (viz § 10 odst.8 vyhl č.500/2002 Sb.), neboť její splatnost nastává nejdříve v únoru 2009.
 
Hodnota jednotlivých částí nároku na podporu bude přepočtena z EUR na CZK kursem, platným podle vnitřních předpisů účetní jednotky pro den vzniku nároku na podporu (v souladu se zněním § 24 odst.2 zákona o účetnictví). Za den vzniku nároku se považuje den 6.3.2007, kdy Evropská Komise rozhodla o dostupnosti finančních zdrojů pro poskytování této restrukturalizační podpory, čímž vznikl příjemcům rozhodnutí nezpochybnitelný nárok na podporu. K rozvahovému (závěrkovému) dni bude nevyplacená hodnota nároku na podporu (a zůstatku závazku použít podporu) přepočtena kursem, vyhlášeným ČNB k tomuto dni.
Pozn.: Otázkou je, zda v případech, kdy je pro daný platební rok vyhlášen přepočítací kurs Úředním věstníkem EU (např. pro rok 2008 činí tento kurs 26,364 Kč/EUR), nepoužít tento kurs - (zvláště pokud je nižší nežli závěrkový kurs ČNB 26,620 Kč/EUR). Princip opatrnosti by mohl vést k tomuto postupu - ve skutečnosti totiž nebude pohledávka z titulu přiznané podpory poskytnuta v EUR, ale v CZK, a to nikoliv podle aktuálního kursu ČNB.
 
Hodnota přiznané podpory bude u bývalého pěstitele zúčtována ve prospěch ostatních provozních výnosů, a to postupně s časovým rozložením. To bude provedeno  buď podle jeho restrukturalizačního plánu, pokud tento nebude zpracován, pak na období 12 měsíců hospodářského roku, pro který byla podpora podle rozhodnutí SZIF přidělena. Do výnosů účetního období kalendářního roku 2007 tak bude zahrnuta část podpory, odpovídající části hospodářského roku, připadající na kalendářní rok 2007 (3/12 celkové hodnoty podpory, příp. částka odpovídají časovému rozložení újmy podle vlastního restrukturalizačního plánu).
 
Do provozních výnosů účetního období kalendářního roku 2008 pak bude tato část podpory převedena z tohoto účtu časového rozlišení (ve výši 9/12 celkové hodnoty podpory, příp. částka odpovídají časovému rozložení újmy podle vlastního restrukturalizačního plánu). Obdobně bude příjemce podpory pokračovat v následujících letech, pokud zpracoval restrukturalizační plán s časovým rozložením újmy na období delší.
 
Navržený postup odpovídá novelizovanému znění ČÚS č. 017 pro podnikatele ( po jeho novelizaci – Finanční zpravodaj 10/2007, str.236).
 
 
Předkládají:
Za Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů, Thámova 7, 186 00 Praha 8
Doc.Ing.Karel Novotný, CSc., auditor č.osv.0260, tel.: 723041666
Ing.Bohumír Holeček, auditor č.osv.1177, tel.: 603521491
 
 
 
 
 
 
 
Návrh postupu účtování restrukturalizační cukerní podpory
(causa Eastern Sugar Czech Republik a.s.)
 
                                                                                                Část            MD                  DAL
Rok 2007
Ke dni 6.3.2007 – splněny podmínky přiznání dotace (rozhodnutím Evropské komise)
Vznik nároku na podporu – přepočet přiznané částky z EUR na CZK dle kursu účetní jednotky (ČNB k 6.3.2007: kurs 28,175 CZK/EUR)
 
Vznik nezpochybnitelného nároku na dotaci dle rozhodnutí SZIF a komise EU                  
z toho část podpory splatná v roce 2008 (15%)                40%            378.kr             346
z toho část podpory splatná v roce 2009 (60%)                60%            378.dl             346
                                                                                               
Část výnosů příslušející roku 2007 = odpovídá
použití podpory podle zadaných podmínek:
% podle restrukturalizačního plánu, jinak 25%                    25%            346                  648
 
Kursový přepočet k rozvahovému dni                                           563                  378.kr
(Kurs 31.12.2007: 26,620 CZK/EUR)                                          563                  378.dl
346           663
 
Rok 2008
Inkaso části podpory splatné v roce 2008                            40%            221                  378.kr
 
Výnosy příslušející roku 2008 = použití podpory
(% podle restrukturalizačního plánu, jinak 75%)                   75%            346                  648
 
Převod zbytku pohledávky  z titulu nezpochybnitelného
nároku na doplatek podpory na krátkodobou                60%            378.kr             378.dl
 
Kursový přepočet pohledávky k rozvahovému dni                               563                  378.kr
případně                                                                                              378.kr             663
případně                                                                                              346                  663
                                                                                                            563                  346
 
 
Rok 2009
Výnosy příslušející roku 2009 = použití podpory podle pravidel
(% podle restrukturalizačního plánu, jinak 0%)                      0%            346                  648
 
Inkaso podpory splatné v roce 2008                                        60%            221                  378.kr
 
Kursový rozdíl z doplacené podpory                                                           563                  378.kr
příp.                                                                                                     378.kr             663
 
 
Zpracoval:
Ing.B.Holeček, Organizační kancelář Praha
2008-01-17