Archiv » 2009

Vnitropodniková směrnice pro zařazování zvířat

V Z O R
Účetní jednotka         ………….                 
Vnitřní předpis číslo:……………
 
Vymezení položky dlouhodobého hmotného majetku „Dospělá zvířata a jejich skupiny“
                V souvislosti s novelou vyhlášky 500/2002 Sb. (o  účetnictví podnikatelů),  vyhláškou č.349/2007 Sb., účinnou od 1.1.2008,  vydává účetní jednotka tento vnitřní předpis.
1) Jako obsah  položky „Dospělá zvířata a jejich skupiny„ , a to v návaznosti na plemenářskou evidenci, se vymezují tyto kategorie (skupiny) dospělých zvířat, vedených v rámci dotyčné položky dlouhodobého majetku:
Dojnice
Masné krávy
Býci chovní
Prasnice
Kanci chovní
Koně tažní, sportovní, plemenní
apod. (doplní si každá účetní jednotka sama)
Tato dospělá zvířata se sledují individuálně (příp. dále určené kategorie skupinově), a to  nehledě na pořizovací cenu jednotlivého dospělého zvířete a v účetnictví se vedou na účtu 026.
 
2) Doba účetního odepisování jednotlivých kategorií (skupin) se určuje ve vztahu k plánované průměrné době životnosti následovně:
                      zvířata zařazená:             do 31.12.2007         od 1.1.2008
Dojnice                                                 (48) měsíců          (36) měsíců  
Býci chovní                                            (48) měsíců          (36) měsíců
Prasnice                                                (36) měsíců         (36) měsíců
Kanci chovní                                          (36) měsíců          (36) měsíců
Koně                                                    (60) měsíců          (48) měsíců
(atd. dobu odepisování si určuje každá jednotka sama)
První odpis se vyčísluje : v měsíci zařazení nebo v měsíci následujícím po zařazení zvířete
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti od 1.1.2008
   ------------------------------------------------------------------
                                                     podpis