Archiv » 2009

Odepisování zvířat-komentář

Odpisový plán - řešení v účetních předpisech
 
Zákon o účetnictví č.563/1991 Sb.
§ 4 odst.8: ÚJ jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména … účetní metody. Prováděcí právní předpisy podle charakteru účetních jednotek a jejich činnosti upraví:
(mimo jiné)
g) účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití (§ 47 až §54 vyhlášky), postupy tvorby a použití opravných položek (§ 55 vyhlášky), postupy odpisování (§56 vyhlášky), postupy tvorby a použití rezerv (§ 57 vyhlášky),
 
§ 4 odst.12 Jednotlivé účetní záznamy mohou být seskupovány do souhrnných účetních záznamů: takovými účetními záznamy jsou zejména … odpisový plán ..
 
§ odst.15: Účetní jednotky jsou povinny příslušném účetním období použít účetní metody podle odst.8 ve znění platném na jeho počátku.
(tzn. na počátku období musí být známy účetní právní předpisy, podle nichž je povinna ÚJ postupovat)
 
§ 28 odst.6:
Účetní jednotky uvedené v odst.1 jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání. Uvedený majetek se odpisuje jen do výše jeho ocenění.
(pokud má být na začátku období sestaven odpisový plán, pak jej rozhodně může ÚJ v průběhu období doplňovat - např. při pořízení nového druhu majetku)
 
Vyhláška č.500/2002 Sb.: (metoda sestavení odpisového plánu)
§ 56 odst.1: Odpisovaný nehmotný a hmotný majetek se odpisuje z ocenění stanoveného   v § … zákona postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony.
 
§ 39: V příloze (účetní závěrky za dané účetní období) účetní jednotka uvede:
(5)a) informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení … situace ..
 
§ 7 odst.5: Položka „Dospělá zvířata a jejich skupiny“ obsahuje dospělá zvířata a jejich skupiny s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou … (do konce roku 2007: bez ohledu na výši ocenění, a to kategorie skotu, … až…hus, příp. i jiných kategorií podle rozhodnutí ÚJ)
 
 
ČÚS č.013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Oddíl 4. Odepisování
čl.4.8: Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat lze postupovat tak, že odpisy se vyjádří podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při brykači (čitatel) a předpokládaného počtu let v chovu základního stáda (jmenovatel). Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně neodpisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově.
 
 
 
Odepisování zvířat základního stáda (dospělých zvířat) za rok 2008  
 
   Na základě novely zákona o daních z příjmů (ZDP) zákonem č.2/2009 Sb. se uplatní se zpětnou účinností pro rok 2008 změna v § 26 odst.2 písm.e): dospělá zvířata, jednotlivě vedená v rámci základního stáda, se odepisují daňově pouze tehdy, pokud jejich vstupní cena převýšila limit 40 tisíc Kč – to platí již pro zvířata (dále „nová“ zvířata), zařazená od 1.1.2008, resp. ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2008 (viz Přechodná opatření k novele - bod 14).
    U zvířat, zařazených před 1.1.2008 (v roce 2007 a dříve – dále „stará“ zvířata), pokračuje jejich daňové odepisování (až do úplného odepsání nebo vyřazení zvířete), tzn. jejich účetní odpisy musí být v daňovém přiznání nahrazeny odpisy daňovými (obdobně platí pro zůstatkové ceny vyřazených „starých“ zvířat).
 
    Nová dospělá zvířata základního stáda (tedy zařazená v roce 2008), jejichž vstupní cena nepřesáhla 40 tisíc Kč, budou tedy mít za rok 2008 vyčísleny pouze účetní odpisy (obvykle vypočtené podle počtu měsíců, uplynulých od zařazení zvířete). Tyto účetní odpisy nových dospělých zvířat doporučujeme účetně zachytit na zvláštní (novou) analytiku účtu 551 (odlišnou od dosavadní účetních odpisů dospělých zvířat). Hodnota těchto účetních odpisů se podle novely ZDP nebude nahrazovat hodnotou daňových odpisů a bude sama o sobě daňovým nákladem. Daňové odepisování těchto „nových“ zvířat je proto třeba zablokovat ještě před výpočtem daňových odpisů za rok 2008. Prověřte si proto funkce vašeho programu – zda tuto blokaci provede automaticky či je potřeba ji zajistit na každé kartě „nového“ zvířete (např. změnou kódu daňového odepisování).
    Ve většině případů bude nutné, aby program zpracoval samostatný přehled nových dospělých zvířat, zařazených v roce 2008 se vstupní cenou nepřevyšující 40 tisíc Kč, s jejich účetními odpisy a účetní zůstatkovou cenou (daňové hodnoty odpisů , oprávek a zůstatkové ceny se u nich již podle novely ZDP nevyskytují). Pokud program bude účtovat účetní odpisy „nových“ zvířat za prosinec již na novou analytiku účtu 551, může být vhodné vyjet tento přehled již před zpracováním za měsíc prosinec (tzn. za měsíce 1 až 11/2008). Podle tohoto přehledu je pak možno provést ruční přeúčtování zjištěné částky účetních odpisů „nových“ zvířat, naběhlých za měsíce 1 až 11/2008, na novou analytiku ručně, samostatným účetním dokladem.
     Odpisy „nových“ dospělých zvířat z tohoto nového  účtu 551, který nenahrazuje odpisy daňovými, vykážeme v daňovém přiznání pod tabulkou daňových odpisů podle skupin (v ř.12 pod tabulkou).
 
    Obdobně je nutno v závěrce za rok 2008 provést zachycení hodnot zůstatkových cen vyřazených „nových“ zvířat – tyto hodnoty nebudou nahrazovány hodnotami daňovými. I zde je vhodné použít zvláštní analytiku účtu 541 (pro účetní zůstatkové ceny prodaných nových zvířat) a zvláštní analytiku účtu 551 (příp. účtu 553 - pro zůstatkovou účetní cenu uhynulých zvířat). Rozdíly v zůstatkových cenách (ÚZC – DZC) jako položky upravující základ daně v daňovém přiznání tak budou vyhodnocovány pouze u prodaných a vyřazených „starých“ zvířat (zařazených do konce roku 2007).
 
   Zvířata zařazená v následujícím roce 2009 již budou pokračovat v režimu „nových“ zvířat (tzn. bez daňových odpisů), pokud jejich vstupní cena nepřevýší 40 tisíc Kč. Po doběhu (daňovém doodepsání) „starých“ zvířat budou u všech dospělých zvířat uplatňovány pouze účetní odpisy , které budou zároveň daňovým nákladem – nastane tedy soulad mezi účetním a daňovým pojetím. Výjimkou budou pouze zvířata se vstupní cenou převyšující 40 tisíc Kč, u kterých nadále definuje zákon o daních z příjmů (ZDP) daňové odpisy a je tedy u nich nadále třeba rozlišovat účetní a daňové veličiny.
 
K výši účetních odpisů nových zvířat za rok 2008
    Pokud účetní jednotka zjistí, že účetní odpisy vyčíslené podle dosavadního odpisového plánu jsou výrazně nižší, nežli daňové odpisy, které by byly uplatněny u „nových“ zvířat, může před uzavřením účetních knih zvážit, zda neuplatní ještě pro rok 2008 změnu odpisového plánu, a to s ohledem na mimořádné nově vyvstalé skutečnosti (vyvolané retroaktivní změnou ZDP novelou č.2/2009 Sb., ještě pro rok 2008 – zde se zřejmě nejedná o změnu jednoznačně svědčící ve prospěch poplatníků)). Tato změna může např. spočívat ve zkrácení doby plánované životnosti (např. z dosavadních 48 měsíců na 36 měsíců) a týkat se pouze „nových“ zvířat. Pokud program evidence zvířat umožní provést zpětně přepočet účetních odpisů za rok 2008, bude uplatněna jejich zpřesněná výše zároveň jako daňový náklad roku 2008. Tato změna odpisového plánu by měla být komentována v příloze k účetní závěrce s vyčíslením dopadu na hospodářský výsledek roku 2008. Doporučujeme, aby účetní odpisy byly i nadále vyčíslovány metodou časového rovnoměrného odepisování (tedy např. podle měsíců). V rámci vnitropodnikové metody výpočtu účetních odpisů by neměla být uplatňována metoda zvýšení odpisů v prvém roce (o 10% u nových dospělých zvířat podle § 31 ZDP), pokud ji nedokážeme průkazně ekonomicky zdůvodnit. Upozorňujeme na možný způsob odepisování do předpokládané brakační hodnoty zvířete (tedy nikoliv do nulové zůstatkové hodnoty), doporučený v čl.4.8 podle ČÚS č.013 ceny.
    Rozložení odpisů dospělých zvířat se vstupní cenou do 40 tisíc Kč pouze na 2 roky není vyloučeno – pokud je lze ekonomicky zdůvodnit a nezkreslí významně odpisové náklady účetní jednotky v daném roce.
 
Skupinové odepisování dospělých zvířat
   Při skupinovém odepisování dospělých zvířat lze usuzovat, že nově zavedený limit vstupní ceny se vztahuje k celé skupině (analogicky jako u souboru movitých věcí). Odtud lze dovodit, že rozhodující je vstupní cena skupiny dospělých zvířat buď v roce založení skupiny (v prvém roce odepisování skupiny) nebo k 1.1.2008 – pokud překročila 40 tisíc Kč, pokračuje se u takové skupiny v daňovém odepisování (tedy v uplatněním sazeb ročních odpisů podle ZDP).
 
Rozlišování drobného majetku a drobného dlouhodobého majetku
   Hodnotu dospělých zvířat (např. dojnic) nelze uplatnit jednorázově do nákladů, pokud jsou evidovány na účtu 026 – Dlouhodobý hmotný majetek. Dospělá zvířata do vstupní ceny 40 tisíc Kč by od roku 2008 mohly být evidovány nadále na účtu 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny. Pak by ani vlastní odchované dojnice nebyly aktivovány (šlo by převod z kategorie VBJ do dojnic v rámci účtu zásob) a nebylo by co uplatňovat v nákladech (náklad by vznikl až při brakači či prodeji dojnice). Nutno tedy v účetnictví přísně rozlišovat:
Drobný hmotný majetek = zásoby   (účet 1xx -do nákladů vstupuje při vyřazení se skladové evidence)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek = účet 02x (do nákladů vstupuje formou odpisů – minimální doba odpisu musí přesahovat 1 rok, tedy obvykle minimálně po dva roky)
    Evidovat nově dospělá zvířata kategorie skotu v rámci mladých zvířat (na účtu 124) nedoporučujeme.
 
    Dospělá zvířata tedy zůstávají dlouhodobým majetkem (jestliže o tom rozhodne účetní jednotka stanovením svého limitu vstupní ceny pro danou kategorii). Drobným dlouhodobým majetkem se nám mohou jevit ve vztahu k ZDP, který do vstupní ceny 40 tisíc Kč neurčuje jejich odpisovou skupinu – účetní jednotka má tedy možnost stanovit průběh jejich účetního odepisování a účetní odpisy se stávají zároveň daňovým nákladem. I tento „drobný dlouhodobý majetek – zvířata“ evidujeme nadále na účtu 026. Pokud se některé dospělé zvíře dané kategorie stane „plnohodnotným“ dlouhodobým majetkem, protože jeho vstupní cen přesáhne 40 tisíc Kč (např. plemenná dospělá zvířata), pak se to projeví na jeho „evidenční kartě“ samostatným vyčíslováním daňových odpisů  (vedle odpisů účetních).
 
Přílohy: Vzor Směrnice pro vymezení položky Dospělých zvířat a jejich skupin od 1.1.2008
            Odpisový plán – výtah ustanovení z účetních předpisů
 
2009-01-23
Doc.Ing.Karel Novotný, CSc., Ing.Bohumír Holeček, Organizační kancelář Praha+Písek