Archiv » 2013

Ručení za nezaplacenou DPH

Upozornění k DPH:

Jak vyplývá z informace GFŘ v příloze, nástup ručení za DPH při platbě na nezveřejněný bankovní účet se dále odkládá  - nejprve tedy nastoupí k 1.1.2014

(původně bylo odloženo s nástupem od 1.10.2013 – ten se tedy nekoná).

 

 

Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Praha

Sekce metodiky a výkonu daní

                                                                     Č.j.: 41 540/13/7001-21002-012287

                                                                      V Praze

Informace GFŘ

k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)

 

     Generální finanční ředitelství vydalo dne 29. 3. 2013 pod č.j. 14 232/13/7001-21002-

0122871 Informaci k ručení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, tj.

v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou DPH, pokud je úplata za

zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je

účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně u poskytovatele plnění

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup2.

 

     Po vydání výše citované informace byl započat legislativní proces, který by měl vést

ke změně ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Ručení by se podle návrhu novely

uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona

upravujícího omezení plateb v hotovosti. Do konce období, na které se vztahuje výše citovaná

informace, nebude s ohledem na aktuální stav legislativního procesu najisto postaveno, zda

dojde ke změně zmíněného ustanovení, popřípadě v jakém znění a s jakou účinností.

 

     S ohledem na výše uvedené nebude správce daně vyzývat podle § 171 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze

zákona podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 31. prosince 2013.

                                                                                      Ing. Otakar Sladkovský

                                                                                         ředitel sekce

1  Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c)

zákona o DPH č.j.: 14 232/13/7001-21002-012287 k dispozici na http://www.financnisprava.cz/

(Daně a pojistné/Daně/DPH/Informace, stanoviska a sdělení/Ručení).

Blíže k tomuto typu ručení – viz „Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani

z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013“ (č.j.: 3308/13/7001-21002-012287)

 

-vb- 26.9.2013