Archiv » 2015

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 Návrh

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne … 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, se mění takto:

  1. V § 2 odst. 3 písmeno a) zní:

a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12,“.

CELEX: 32013L0043

  1. V § 2 odst. 3 písm. b) bodě 1 se číslo „7312 00 00“ nahrazuje číslem „7312“.

CELEX: 32013L0043

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

předseda vlády

1. místopředseda vlády a ministr financí